Програма за превенция на отпадането - СОУ "Св. П.Хилендарски", град Върбица

СОУ ”Св. Паисий Хилендарски” гр. Върбица

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА УЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩЕ

 

НАШИТЕ ПРИНЦИПИ:

1. Всеки ученик може да бъде отличник!

 

 1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър;
 2. Да му помогнем да се превърне в отличник в тази област, като доразвие своите знания и умения по приемлив за обществото начин;
 3. Чрез това, в което е добър да развие допълнителни знания и умения и в останалите области, които са заложени в учебните програми, т.е. да направи прехода от това, в което ученикът е отличник към останалото, в което обществото иска да бъде отличник.

2. Училището може да бъде привлекателно за всяко дете!

 1. Да подпомагаме въвеждането на интеркултурно образование в училище – чрез СИП, ЗИП, предметите от ЗП – за да могат децата и родителите на всички ученици да видят своята култура в училище, както и за формиране на толерантност сред всички деца и родители;
 2. Да подпомагаме качественото въвеждане на разнообразни СИП с цел разнообразяване на учебната програма и приближаването й до потребностите на ученика: СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор” е пример в тази насока;
 3. Да направим училището привлекателно място и за учениците, които не проявяват особен интерес към учебното съдържание.
 4. Да създадем толерантна среда, която ученикът да почувства като своя, в която може да открие своето място.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОБЛЕМА

Отпадането на ученици от училище е не само социален, но и педагогически проблем. Причините за това са комплексни. Корените на това явление трябва да се търсят от една страна в семейната среда, в мотивацията на учениците за учебен труд, в слабия стремеж за личностна реализация в училищната среда, а от друга и в педагогическата колегия. В последно време се постигнаха добри резултати, като бе намален броя на отпадналите ученици в нашето училище, но се появиха една друга категория ученици, които са застрашени от отпадане. Анализирайки проблема констатирахме, че учениците са в училище, но поради липса на интерес или слаби постижения в учебните занятия, допускат неизвинени отсъствия. Имат лоши прояви по отношение на дисциплина и междуличностно общуване  в училище, както и голям брой слаби оценки, което неминуемо ги поставя в групата на застрашени от отпадане.

В І-ІV клас този проблем не е толкова изявен поради факта, че малките ученици са обгрижвани от един учител, който в повечето случаи е безспорен авторитет за тях. Там обаче се очертава друг проблем. В условията на обучение в преобладаваща билингвална среда, обучението на писмен и говорим книжовен български език е затруднено и някои ученици трудно или въобще не се поддават на  ограмотяване. Това от своя страна се явява в известна степен(но не изцяло) предпоставка за последващо затруднено обучение и развитие от V клас нагоре.

Проблема с отпадащите и застрашените от отпадане ученици е особено силно изразен от V до VІІІ клас. Затова е нужно да се предприемат спешни мерки от цялата педагогическа колегия със съдействието на ръководството, за да се намали, а в последствие и да се ликвидира този болен проблем.

 

МЕРКИ:

 

І Начален етап:

 1. Изготвяне на поименен списък от класните ръководители, в чиито класове има ученици със затруднения в ограмотяването.
 2. Изготвяне на личен профил на тези ученици (по образец).
 3. Изработване на индивидуален тематичен план и календарен график за преодоляване на изоставането.
 4. Определяне на ден от седмицата(може да се ползва и ДЧ на класа), в който родителите на тези ученици да бъдат запознавани с постеженията на своите деца, а също така могат да се включват в занятията под формата «Аз уча мама и татко».
 5. Изготвяне на портфолио на тези ученици.

 

Координатори: Митова, Мъдрова

 

ІІ Прогимназиален етап:

 

 1. Създаване на дискусионен клуб « 3 + » с учениците от VІІ а,б класове, в който да бъдат включени застрашените от отпадане ученици. В клубове с такъв формат да бъдат включени и ученици от VІ и V класове, като в ръководството на тези клубове участват класните ръководители и ученици от ученическите активи. В гимназиален етап да бъде учреден клуб « Гимназист»
 1. Създаване на график за извънредни консултански часове по БЕЛ, ЧЕ, Математика, История и География.
 2. Изработване на личен профил на застрашените от отпадане ученици от класните ръководители(по образец) на вички класове от V клас нагоре.
 3. Провеждане на анкета с тези ученици за установяване на проблема- отговаря педагогическия съветник.
 4. Изработване на индивидуален тематичен план за всеки ученик със слаби резултати, за преодоляване на изоставането по предмети(съдействие от ръководството)
 5. Изработване на портфолио на учениците със слаби постижения по предмети от съответния учител, който преподава.
 6. Провеждане на родителска среща с родителите на тези ученици, на която дават писмено съгласие за предприемане на съответните мерки(ако се наложи и наказателни)спрямо техните деца. Получават личен график с дните и часовете за консултации.
 7. Да се извършва месечен контрол от класния ръководител за състоянието на учениците и се изготвя отчет в писмена форма(свободен текст).
 8. При положителни резултати, ученикът да бъде поощряван с грамота, която се прилага към личния му профил.
 9. При негативни резултати или при повторение на такива, ученикът да бъде наказван със седмично дежурство или полагане на труд, по преценка на ръководството.

 

Описаните мерки при необходимост и по преценка на класните ръководители да се прилагат и спрямо ученици от гимназиален етап.

 

Координатори: Минкова, Стоянова, Колева, Николов