Йерлии

ЙЕРЛИИ:

Йерлия (турски език): местен

 • Потомци на първите роми, които се заселват в България: от 11 до 19 в.;
 • По време на Османската империя голямата част от тях усядат и не са чергари;
 • Говорят ромски език, като някои групи говорят български език, а други – турски. Чести са случаите на трилингвизъм – ромски, български и турски език;
 • Една част са християни, други – мюсюлмани. Широко разпространено е и протестантското християнство;
 • Живеят в обособени махали в селата и градовете. Големите градски ромски гета са населени основно с йерлии. Малка част живеят и рзпръснати сред българското население
 • Разделят се на две големи подгрупи: хорахане рома (роми-мюсюлмани, турски цигани) и дасикане рома (роми християни, български цигани)

Хорахане рома (роми-мюсюлмани, турски цигани): изповядват ислям, като спазват и християнски празници (Гергьовден, Василица и др.). Говорят ромски език, като често знаят и турски. Разделят се на множество групи по професионален признак: кошничари, калайджии, музиканти и т.н.

Дасикане рома (роми християни, български цигани):християни, спазват православните празници. Говорят ромски език, а някои групи – само български. Също се разделят на множество групи по професионален признак: бургуджии, калайджии, звънчари и др.

 

 • Започват да посещават училище в средата на 20 в.
 • някои групи правят това по-рано и образователния статус сред тях е по-висок (Сливен, Монтана)
 • Основни образователни проблеми: ранно отпадане от училище, обучение в изцяло ромски училища, обучение в помощни училища, слаба ангажираност на родителите
 • При повечето от тях не е проблем владеенето на български език (проблем е в големите градски гета)
 • Липсват запазени потестарни форми, но често имат неформални авторитети, които могат да се използват за повишаване на мотивацията за учене