Обучителните курсове в северозападен регион продължават

yonka obuchenieСлед обучението на педагогическия колектив в Обединено училище „ Св. св. Кирил и Методий“ – с. Краводер още в две училища от северозападен регион бяха реализирани успешно квалификационни курсове с лектор г-жа Йонка Данова – експерт „ Образователни дейности“ в Център „ Амалипе“

В І Основно училище „ Васил Левски“ - гр.Вълчедръм, обл. Монтана педагогическия екип направи своя избор на тема „ Интеркултурното образование като средство за превенция на отпадането от училище“ с идеята да получи добра методическа и практическа подготовка за използването на разнообразни форми при въвеждането на интеркултурното образование като средство за превенция на отпадането от училище. Двудневното обучение беше разделено на няколко основни модула по предварително обявена програма. Освен теоретичната част на „ интеркултурното образование“ присъстващите педагози имаха възможност да коментират, да дават мнение за приложението в училище, както и за интеркултурната компетентност, която натрупват след включването в училищната мрежа на Център „ Амалипе“ през 2012 г..Г-жа Риджолска – директор на училището даде висока оценка на сътрудничеството с организацията и подчерта, че именно на това се дължи навременната информираност за всичко случващо се в образователната сфера, както и че се дава възможност на родители и ученици да се включват в национални кампании като Рома прайд, Седмица на толерантността, Василица и др.. Друг акцент беше педагогическата концепция на Програма Превенция на отпадането на ромските деца от училище и приложението й във вълчедръмското училище. Като най – успешно реализиран елемент беше определен въвеждането на обучението по „ Фолклор на етносите – Ромски фолклор“. Учебната дисциплина се прилага в различни форми през годините и е обезпечена с помагала, тетрадки и интерактивни дискове подготвени от образователния екип на Център „ Амалипе“. Часовете се провеждат при „ отворени врати“ и всеки родител или заинтересован може да присъства. В тях учениците имат възможност да придобият знания в областта на: ромски приказки, предания и легенди; календарни и семейни празници на ромите в България; ромска музика. Друг основен акцент в обучението беше запознаване със законодателни, нормативни и стратегически документи. При изключителен интерес премина модула в който се представиха основните приоритети в Общинската стратегия за социално включване на ромите в община Вълчедръм / 2014 – 2020/. Беше дадено разяснение, че училището изцяло следва целите в приоритет „ Образование“, а именно: гарантиране право на равен достъп до образование; повишаване качеството на образованието; приобщаване и включване на родителите към училищния живот и намаляване на преждевременно напусналите образователната система. Обучението завърши с подготвка и представяне на методическа разработка на урок в който се открояват ценноститете на интеркултурното образование равенство,уважение,толерантност, емпатия, солидарност,отрицание на войната,отрицание на фашизъм, расизъм и политическа демагогия.

В Средно училище „ Христо Ботев“ – с. Галиче се проведе курс по обучителна прyonka obuchenie1.jpgограма „ Педагогически и общностни практики за преодоляване на ранните бракове в ромска общност“. Всеки от участниците получи папка с програма, презентация, информационна брошура и др. методически материали, допълващи обучението. Обучението беше разделено на няколко основни модула по предварително обявена програма, а именно: ранни бракове – интердисциплинарен проблем; причини за ранните бракове; признаци по които можем да познаем, че едно момиче е в риск; нагласи в обществото; как да работим ефективно с деца в риск от встъпването в брак? как да работим ефективно с общността, с училището,с институциите? Модулите с теоретичната част бяха разделяни с ролеви игри; работа по казуси, както и дискусии след наблюдаване на тематични филмчета публикувани в CenterAmalipeMedia – „ Животът е прекрасен“, „ За ранните бракове и мечтите“, „ Ранните бракове – традиция и насилие“.

Друга основна част от обучителната програма беше запознаване с основни законодателни, нормативни и стратегически документи с акцент Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца / 2017 – 2020 год./ и моменти от документа. Изключителен интерес предизвика работата с тестове от чл. 190 и чл. 191 от Наказателен кодекс, както и конкретни примери за тяхното им приложение. Обърнато беше внимание на т.нар. Кординационен механизъм за взаимодействие и училищния екип за обхват. Обучителната част завърши с поставяне на задача на участниците, които трябваше да подготвят и представят текстове, които са тематично свързани с т.нар „ранни бракове“. За целта беше осигурен достъп до необходимата техника – компютри, интернет връзка, принтер. След като бяха представени подбраните текстове с част от тях беше изготвена и информационна брошура, която ще бъде разпространена сред учениците в средното училище.

Проведените обучения в двете училища от мрежата на Център „ Амалипе“ в северозападен регион получиха висока оценка на удоволетвореност. Педагозите са категорични, че получените знания и възможните начини за приложение в училищния живот ще допринесат за повишаване на ефективността от работата им и превръщането на всеки ученик в отличник.