МОН одобри 9 обучителни програми на Център „Амалипе“ за квалификационни курсове за учители и директори

obuchitelni programi

Със Заповед № РД09-192/02.02.2018 г. Министерство на образованието и науката одобри 7 обучителни програми на Център „Амалипе“ за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти:

1. „Фолклор на етносите – Ромски фолклор“ , УИН 8785008

Програмата се базира на мрежата на Център Амалипе „Всеки ученик ще бъде отличник“, развита през последните 7 години в над 250 училища в страната. Тя се реализира в два основни модула с продължителност 16 академични часа. Първият модул е насочен към запознаване с историята на ромите с акцент върху историята на ромите в България, представяне на основните ромски групи и подгрупи в България с акцент върху образователните нагласи, представяне на основните елементи от фоклора и културата на ромите: приказен фолклор, календарни и семейни празници, музикален фолклор, език и др. Вторият модул включва представяне на учебни помагала и тетрадки за обучение по Фолклор на етносите – ромски фолклор, представяне на интерактивни педагогически методи и техники. Програмата подготвя учителите да преподават и организират часове / занимания по Фолклор на етносите във всички етапи под разнообразни форми – като факултативна подготовка, разширена подготовка, извънкласни дейности, в рамките на целодневната организация и др.

2. Интеркултурното образование като средство за превенция на отпадането от училище, УИН 87850009

Програмата се реализира в два основни модула с продължителност 16 академични часа. Първият модул е насочен към: - Запознаване с проблемите на отпадането и ранното напускане на училище; - Запознаване с основните законодателни, нормативни и стратегически документи, касаещи отпадането и ранното напускане на училище; - Представяне на успешни практики за въвеждане на интеркултурно образование като средство за намаляване на отпадането от училище Вторият модул включва: - Подготовка на доклад за собствена педагогическа практика за въвеждане на интеркултурно образование като средство за превенция и намаляване на отпадането и ранното напускане на училище; 

3. Педагогическо взаимодействие в мултикултурна среда "Всеки ученик ще бъде отличник", УИН 87850010

Тя се реализира в два основни модула с продължителност 16 академични часа. Първият модул е насочен към представяне на основните ромски групи и основните елементи от културата на ромите, като средство за повишаване на мотивацията на ромските деца от една страна към активно участие в образователния процес и преодоляване на прояви на нетолерантност Вторият модул включва представяне на педагогически методи и техники за работа в мултикултурна среда

4. Педагогически и общностни практики за преодоляване на ранните бракове в ромска общност, УИН 87850011

Програмата се реализира в два основни модула с продължителност 16 академични часа. Първият модул е насочен към запознаване с феномена „ранни бракове“ и проявата му в ромска общност - състояние на ранните бракове при различните ромски групи; различни подходи на справяне с проблема според спецификата на дадената група. Вторият модул включва запознаване с добри практики за превенция на ранните бракове.

5. Управление на мултикултурното училище и превръщане на училището в център на общността, УИН 87850012

Програмата се реализира в три основни модула с продължителност 32 академични часа. Първият модул включва представяне на основните ромски групи и подгрупи в България с акцент върху образователните нагласи, запознаване с важни елементи от законовата и нормативната уредба: иновативни и обединени училища, ДОС, обществени съвети, анти-сегрегационни текстове в ЗПУО и др. Вторият модул включва представяне на успешни практики за управление на мултикултурното училище и превръщане на училището в център на общността. Третият модул е насочен към представяне на финансови възможности за подкрепа на проекти за образователна интеграция.

6. Работа с родители в мултикултурна среда: активизиране на родителите, УИН 87850013

Програмата се реализира в два основни модула с продължителност 16 академични часа. Първият модул е насочен към представяне на основните ромски групи и подгрупи в България с акцент върху образователните нагласи. Вторият модул включва представяне на успешни практики за участие на родителите и подготовка на конкретен план за активизиране на родителите. Специално внимание е отделено на конституирането на работещ Родителски клуб и на Обществен съвет

7. "Всеки ученик ще бъде отличник": практики за активизиране на учениците и стимулиране на ученическата активност, УИН 87850014

Програмата се реализира в два основни модула с продължителност 16 академични часа. Първият модул е насочен към представяне на елементите, насочени към насърчаване на ученическата активност и включването на учениците в решаването на казуси на други ученици, застрашени от отпадане: - ученически парламент. Различното в модела, прилаган от Център Амалипе е, че той насърчава включването на неформалните ученически лидери (част от тях – деца с агресивно поведение). Това е начин не само за справяне с агресията, но и за насърчаване на отговорно поведение сред младите хора - развитие на практиката на ученици – наставници - организиране на младежки доброволчески клубове и насърчаване на доброволчеството сред учениците. Вторият модул е насочен към изготвяне на индивидуални програми за всяко едно училище и развитие на горепосочените елементи (включително и добавянето на нови) според конкретната специфика в даденото училище.

Със Заповед № РД09-335/16.01.2019 г. Министерство на образованието и науката одобри 2 нови обучителни програми на Център „Амалипе“ за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти:

8.Идеи за иновативно училище, УИН 87850015 

Програмата се базира на опита на Център Амалипе за въвеждане на иновации в училище, както и на практическия опит на иновативните училища в мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“. Реализира се в два основни модула с продължителност 16 академични часа. Първи модул е 8 часа: теоретична част – 4 часа, практическа част – 4 часа. Втори модул – 8 часа: теоретична част – 2 часа, практическа част – 6 часа. Първият модул е насочен към: -Запознаване с нормативната уредба за иновативните училищa в България и добри практики за прилагането на иновативни идеи в мрежата на Център Амалипе. Иновациите ще бъдат подбрани и структурирани с оглед подобряване ефективността на учебния процес, стимулиране на участието на учениците и ученическата активност и приемане и развитие на позитивна училищна среда. Съществено внимание ще бъде обърнато на ангажирането на родителската общност като партньор в училищния живот. Специално внимание ще бъде отделено на проследяване и документиране на иновациите, на системата за мониторинг и оценка. Вторият модул включва: - Представяне на иновативни практически модели от училища от страни от Европейския съюз. Всяка иновативна практика ще бъде представена чрез анализ на приложимостта й към българските условия. Те ще бъдат свързани с развитието и приложението на нови педагогически методи в класната стая, въвеждане на електронно училище, подобряване на организацията на управлението на училището и работата с родителите.

9. Интерактивна образователна мрежа, УИН 87850016

Програмата ще се реализира в два основни модула с обща продължителност 16 академични часа. Първи модул – 4 ч. теоретична част и 4 ч. практическа част. Втори модул – 2 ч. теоретична част и 6 ч. практическа част. В рамките на програмата ще бъде представен проектът „Електронно училище“- онлайн платформа, разделена на курсове ( предмети), предназначен за ученици и преподаватели. Във всеки курс ще се публикуват иновативни материали, разработени урочни статии, форуми, в които могат да участват ученици и преподаватели. Платформата ще предоставя възможност за създаване и решаване на тестове, задачи и анкети. Има налична онлайн система за самооценка и оценка. Обучаемите ще се научат как да постигат: - По-високо ниво на прозрачност на образователния процес. - Защитен достъп от всяка точка на света. - Подобряване на дисциплината в училище. - Публикуване на информационни, учебни и други материали (за самоподготовка). - Достъп до подходящи материали за всички участници в образователния процес, публикувани в библиотеките на училището - Мониторинг и ефективно управление дейността на учителите и ученици. - Оптимизиране на административния процес в училището. - Спестяване на консумативи, време, респективно финансов ресурс, както за родителите, така и за училището.

Одобрените програми са вписани в информационен регистър на одобрените програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (ИРОПК) на МОН, съгласно чл. 229 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Всяко обучение по одобрените програми включва теоретична и практическа част, учебни материали и удостоверение, издадено с квалификационни кредити в него и отговарящо на чл. 48, ал. 1, т. 1 от наредба № 12 от 01.09.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Лектори на обученията са представители на академичните среди, високо квалифицирани експерти в областта на интеркултурното образование и психолози. 

Обучения по одобрените програми могат да бъдат заявявани индивидуално от всяко училище на телефон 062/600-224 и имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Десислава Стефанова

Център Амалипе също ще обяви дати за обучения, в които могат да се включат желаещите, информация за което ще бъде публикувана своевременно на страницата на Център Амалипе