Обучение на педагогическия екип от врачанското село Краводер

kravoder3През м. септември педагогическият екип на Обединено училище „ Св. св. Кирил и Методий“ в с. Краводер, общ. Криводол премина двудневен обучителен курс на тема „Интеркултурното образование като средство за превенция от отпадането от училище“ / Лиценз № РД09-192/02.02.2018 г.МОН/,с лектор г-жа Йонка Данова – експерт „ Образователни дейности“ в Център „ Амалипе“.

Обучението започна със стимулиране и мотивиране на групата за работа чрез ролева игра, след което бяха изработени и груповите правила за работа. Всеки от участниците получи папка с методически материали, допълващи курса. Обучението беше разделено на няколко основни модула по предварително обявена програма. Освен теоретичната част на „ интеркултурното образование“ присъстващите педагози имаха възможност да коментират, да дават мнение за приложението в училище, както и за интеркултурната компетентност, която натрупват след включването в училищната мрежа на Център „ Амалипе“. Беше подчертано, че познанията за бита, историята и културата на ромите в България и в частност района са развили взаимното уважение и възпитание в дух на толерантност не само сред учителската общност , но и сред учениците и техните родители. А също така, че е мотивирало екипа за разработване и осигуряване на финансиране за различни дейности / чрез ЦОИДУЕМ, ОП НОИР,МОН и др./ Друг основен модул беше свързан с основни законодателни, нормативни и стратегически документи, касаещо отпадането и ранното напускане на училище. Беше представена първата училищна програма, изготвена още през 2010 г. по Програмата на Център „ Амалипе“ и високо беше оценена ролята на „ пилотирането“ на модела. Директорът Ю. Михайлова подчерта, че благодарение на отличната си методическа подготовка и натрупания опит педагогическия екип не е срещал затруднения по изготвяне на училищната документация за задържане на учениците от училище и по реалното приложение на мерките по превенция, интервенция и училищни политики, а същото така, че училището е било на домакин на регионален форум за обмен на добри практики през миналата учебна година.

В обучението имаше отделни сесии насочени към мултикултурнатаkravoder2 стая като норма за съвременно училище, както и към на „играта“ като средство в учебно-възпитателния процес.Подготовка на доклад за собствена педагогическа практика за прилагане на интеркултурно образование и презентирането му беше последната част от обучителния курс на педагогическия състав на училището в с. Краводер. Всеки един от преподавателите трябваше да подготви кратък доклад, да избере подходящи снимки, подкрепящи работата му и да презентира урочна еденица по общообразователн предмет.

Специален гост на обучението беше г-н Тихомир Петров - представител на ромската общност, а от началото на м. октомври образователен медиатор. Назначаването му на тази работа е в резултат на допълнителните средства, които училището получи за работа с ученици от уязвими групи.