МОН одобри 4 нови програми на Център „Амалипе“ за квалификационни курсове за учители и директори

Със Заповед № РД09-89/16.01.2020 г. Министерство на образованието и науката одобри 4 обучителни програми на Център „Амалипе“ за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти:


1.“Фолклор на етносите - Ромски фолклор“ (разширена програма); УИН 87850017;

Брой квалификационни кредити: 2

Програмата „Фолклор на етносите – ромски фолклор“ е продукт, разработван от Център "Амалипе" през последните 15 години с помощта на десети училища от цялата страна, който се прилага в над 250 училища. Обучението сe реализира в четири основни модула с обща продължителност 32 академични часа. Първи модул – 8 часа. Теоретична част – 4 часа. Практическа част – 4 часа. Втори модул – 8 часа. Теоретична част – 4 часа. Практическа част – 4 часа. Трети модул – 8 часа, Теоретична част – 3 часа; практическа – 5 часа. Четвърти модул – 8 часа – теоретична част 3 часа; практическа – 5 часа. Първият модул е насочен към: - Запознаване с историята на ромите; - Представяне на основните ромски групи с акцент върху образователните нагласи; - Представяне на основните елементи от фоклора и културата на ромите: Вторият модул включва: - Представяне на педагогически материали, методи и техники с акцент върху интерактивните методи и техники; - Запознаване с наличните интернет и електронни ресурси; Трети модул: Насоки за включване на родителите и организиране на съпътстващи дейности по записване на фолклор и лични истории. Четвърти модул: цялостна промяна на учебната среда, създаване на собствено пространство, създаване на музей на етносите. Програмата подготвя учителите да преподават и организират часове / занимания по Фолклор на етносите във всички етапи под разнообразни форми – като факултативна подготовка, разширена подготовка, извънкласни дейности, в рамките на целодневната организация и др.

Прочетете повече за програмата тук.


2. „Управление на мултикултурно училище и въвеждане на иновации за повишаване на качеството в мултикултурна среда“, УИН 8750018

Брой квалификационни кредити: 3

Програмата се базира на мрежата на Център "Амалипе" „Всеки ученик ще бъде отличник“, развита през последните 10 години в над 280 училища в страната. Тя се реализира в три основни модула с продължителност 48 академични часа. Първи модул – 16 часа. Теоретична част – 8 часа. Практическа част – 8 часа. Втори модул – 16 часа, от които теоретична част – 4 часа, а практическа част – 12 часа. Трети модул – 16 часа. Теоретична част – 6 часа, практическа част – 10 часа. Първият модул включва: - Представяне на основните ромски групи и подгрупи в България с акцент върху образователните нагласи; - Запознаване с важни елементи от законовата и нормативната уредба: иновативни и обединени училища, ДОС, обществени съвети, анти-сегрегационни текстове в ЗПУО и др. Вторият модул включва: - Представяне на успешни практики за управление на мултикултурното училище; иновативни практики в България и чужбина, които водят до повишаване на качеството в мултикултурна среда; - Подготовка на конкретен план за въвеждане на иновации в училище с цел превръщането му в стимулираща, приемаща и насърчаваща среда. Третият модул е насочен към представяне на финансови възможности за подкрепа на проекти за образователна интеграция; - запознаване с основни изисквания при подготовката на проектни предложения; - насоки за изработване на конкретно проектно предложение. Програмата подготвя ръководителите да развият и управляват ефективно училища, в които се обучават ромски ученици.

Прочетете повече за програмата тук.


3. „Портфолио на ученика/родителя/учителя“, УИН 8750019

Брой квалификационни кредити: 2

Програмата включва както теоретична част, която е разработена съгласно изискванията на закона за Предучилищното и училищното образование, НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г., НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г и др. и практическа, която от своя страна също е разделена на две части: представяне на добри практики от училищата от мрежата на Център "Амалипе" „Всеки ученик ще бъде отличник“, развита през последните 10 години, която обхваща над 280 училища в страната и изработване на собствено портфолио на ученика/ родителя и/или учителя. Иновативен момент в програмата е изработване на портфолио на родителя като средство за мотивиране на родителите и активното им включване в училищния живот, практика, създадена от училищата е мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“. Програмата се реализира в два основни модула с продължителност 32 академични часа. Първи модул – 16 часа. Теоретична част – 8 часа. Практическа част – 8 часа. Втори модул – 16 часа, от които теоретична част – 8 часа, а практическа част – 8 часа. Първият модул включва: - запознаване с нормативната база по отношение на портфолио на учителя и ученика, основни елементи при създаването и поддържането на портфолио на ученика, учителя и родителя, цел, приложение. Вторият модул включва: - Представяне на успешни практики, практическо изготвяне напортфолио научителя, ученика и родителя.

Прочетете повече за програмата тук.

4. „Взаимодействие с образователния медиатор“, УИН 8750020

Брой квалификационни кредити: 2

Програмата представя опита на Център "Амалипе" от въвеждането на образователен медиатор и използването му при работата с ученици и родители от уязвими групи. Програмата на обучението включва: длъжностна характеристика на ОМ, взаимоотношения с педагогическия колектив, представяне и работа с пакета документи и бланки за ОМ; представяне на отделните дейности, с които е ангажиран образователния медиатор: Създаване на база-данни за семействата на учениците, включени в проекта: чрез анкетиране „от врата на врата”; Създаване на Родителски клуб във всяко училище; Провеждане на родителски лектории - цикъл от родителски лектории; Индивидуална работа с родители, които възпрепятстват децата си от редовна посещаемост на училище; Развитие на форми на родителски мониторинг на качеството на образование и други форми на родителско участие; Подсигурява включването и ефективното участие на местната ромска общност вкл. участието на ромските жени, младежи и неформалните ромски лидери; Организира – съвместно със съответните институции - кампании за превенция на отпадането от училище, кампании за превенция на ранните и насилствените бракове, кампании за превенция на изоставянето на деца в институции, кампании за повишаване на образователното ниво и др.; Осъществява работа на терен – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт, поддържане на връзка, информиране, ориентиране, посредничество; Улеснява процеса на комуникация между местната общност и хората, работещи в институциите; и др.

Прочетете повече за програмата тук.

Всяко обучение по одобрените програми включва теоретична и практическа част, учебни материали и удостоверение, издадено с квалификационни кредити в него и отговарящо на чл. 48, ал. 1, т. 1 от наредба № 12 от 01.09.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Лектори на обученията са представители на академичните среди, високо квалифицирани експерти в областта на интеркултурното образование и психолози.