Ранният брак – пречка за добра реализация

pg omurtagНа 10 декември в ПГТрЛП гр. Омуртаг се проведе тренинг на тема „За или против ранните бракове", организиран с помощта на учениците от ученическия парламент по Програма „Всеки ученик ще бъде отличник“. С повече от 60 момичета и момчета от осми до дванадесети клас се обсъдиха семейните ценности и традиции, и по-специално традицията за ранното фактическо съжителство, наречено ранни бракове. Г-жа Силвия Станчева - регионален координатор за Североизточна България на Център Амалипе, разясни на учениците, че Ранните бракове водят до „отпадане“, т.е. до ранно напускане на училище, което от своя страна е свързано с ограничаване на последваща реализация в живота.pg omurtag1 Изведоха се негативните последствия от ранния брак върху детското развитие. Бяха разказани лични истории, както и се споделиха добри модели за подражание.

Постави се силен акцент на това, че ромската младеж има нужда от продължаване на образованието и търсене на възможности за професионална реализация като основна алтернатива и път към развитие на общността. На подрастващите беше изяснено, че „ранният брак“ трябва да се осъзнае, че няма място в днешния развит свят и да се отчете като пречка пред развитието им. Присъстващите в тренинга, който продължи почти три часа, получиха мотивация за това, че имат нужния потенциал да разчупят стереотипите и да поведат общността към промяна.