Директори на Фондация ,,Америка за България” на работно посещение в ЦМЕДТ,,Амалипе”

На 25 април 2013 година,точно в 8,45ч.,в офиса на ЦМЕДТ,,Амалипе” в гр.Велико Търново, започна работна среща на представители на Фондация ,,Америка за България” и екипа на Център,,Амалипе”. В срещата участваха:

Гари Макдугъл-Председател на Борда на директорите  на Фондация ,,Америка за България”, Сара Перин-Изпълнителен директор на ,,Тръст за социална алтернатива” и г-жа ШарлийнМакдугъл.

Деян Колев-Председател на ЦМЕДТ,,Амалипе”,Теодора Крумова-Зам.председател и екип ,,Образователни програми” към Центъра - Румяна Йорданова, Таня Ванова, Десислава Стефанова.

Срещата съвпадна с протичащия мониторинг по Програма ,,Намаляване отпадането на ромските деца от училище”. Тригодишната програмата се реализира от Център ,,Амалипе” с подкрепата на Фондация ,,Америка за България” в 173 училища на територията на цялата страна. Основната цел е намаляване отпадането от училище на ромските деца в задължителната училищна възраст. Проектните дейности са насочени и към решаване на проблема с големия брой отсъствия,ниския успех в училище,неучастието на родителите в училищния живот

През третата,настояща учебна 2012/2013 година,в по-голямата си част,училищата достигнаха резултати,които показват,че добре функциониращото училище е най-сигурната гаранция за привличането,задържането и успеха на учениците.То,също така е и най-добрата среда за успешната образователна интеграция на ромските деца.

 В свободен разговор Гари Макдугъл зададе своите въпроси и получи нужната информация,отразена съдържателно и количествено в направения анализ.

 Уточняващи въпроси зададе и Сара Перин,която показа и добро познаване както на добрите,така и на проблемните страни в работата на училищата.

Гостите   проявиха висок професионален интерес и компетентност,свързани с постигане на основните цели на програмата:

-         Промяна на цялостната училищна среда.

-         Разнообразие в методите на преподаване и общуване в училище.

-         Гарантиране на подкрепяща среда за образованието на ромските деца в училище,гарантиран равен достъп.

В края на третата година от началото на проекта,след двучасовата среща,екипът на Център,,Амалипе”се раздели с гостите с убедеността за добре свършена работа.Макар и пестелив на похвали,Гари Макдугъл убедително изрази мнение,че програмата се реализира много добре и очаква,в следващия период,броят на включващите се училища да се увеличи…значително!

Двата екипа се разделиха с пожелания за продължаващо партньорство,а гостите получиха за спомен поздравителни  картички,изработени от деца!