Възможност да се финансират идеи на активни ученици и ученическите парламенти

ИНИЦИАТИВА „УЧЕНИЦИ‐ЛИДЕРИ” ‐ БЪЛГАРСКИ ХАРВАРДСКИ КЛУБ

 

 

 Инициативата има за цел да насърчи лидерски умения и нагласи сред учениците, като способства за реализирането в рамките на два месеца на тяхна идея, целяща следното:


1. насърчаване на академичните постижения и достъпа до първокласно обучение на
учениците;
2. подобряване на културата и климата в дадено училище по начин, който позволява
на учениците да постигат по‐високи академични резултати и извънкласни успехи;
3. засилване ангажираността на учениците към проблемите на училищния живот.
Екип от ученици (двама или повече) са поканени да представят своя идея и план за нейното
реализиране, свързана с една от трите цели, изброени по‐горе. При одобрение за
осъществяване, екипът ще получи финансиране в максимален размер от 500 лева. Всеки екип
трябва да намери учител‐наставник от училището си, а от своя страна БХК ще му определи
ментор от клуба. Крайният срок за представяне на проектите е 31.03.2013 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДИРЕКТОРИТЕ:
КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА:
Българския хардварски клуб (БХК) ще финансира два ученически проекта, насочени към
подобряване на средата в училище. Максималното финансиране, което всеки проект ще
получи, е 500 лева. Проектите трябва да са генерирани и изпълнени от ученически екипи и
трябва да могат да бъдат реализирани в рамките на не повече от два месеца (от средата на
април до средата на юни). Екипите трябва да имат учител‐наставник от училището си и да
защитят проектите си пред жури от БХК. На печелившите екипи ще бъде определен и ментор от
БХК, който ще помага с насоки за изпълнението на идеята и ще следи за целесъобразното
изразходване на средствата.

ЗАЩО ВАШЕТО УЧИЛИЩЕ ДА УЧАСТВА

Целта на „Ученици‐лидери” е даде възможност на учениците „ да вземат нещата в свои ръце”

и да подобрят средата си – в клас, в училище или в своята общност. Инициативата иска да
насърчи учениците да осъзнаят, че те могат осезателно да подобрят ежедневието си в
училище. Тя е вдъхновена от международната програма „ Дизайн за промяна” (Design for
Change: http://www.dfcworld.com/index.html).
Участието в „Ученици‐лидери” ще даде възможност на учениците да развият критично
мислене, организационни умения, презентационни умения, увереност, социална ангажираност
и проактивна гражданска позиция. Участието ще привлече и финансиране за ученически
проект от страна на БХК.

КАК ДА ЗАПОЧНЕМ:
Споделете идеята и приложената информация за условията и критериите за участие с ученици
(VIII‐XII клас) и техните учители. Насърчете ги да формират екипи по свой избор. Всеки
ученически екип трябва да избере учител‐наставник, който да му помага. Крайният срок за
изпращане на проектите е 31.03.2013 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЪЛГАРСКИЯ ХАРВАРДСКИ КЛУБ:
Българският харвардски клуб е основан през 2001 г. с мисията да:
1. Насърчава социални връзки между завършилите Харвард и приятели в България и в
чужбина;
2. Стимулира дебати и дискусии относно съвременни социални проблеми;
3. Доставя новини свързани с Харвард на завършилите и членовете на клуба;
4. Преставя гледните точки на завършилите на Асоциацията на завършилите Харвард;
5. Повлиява на изключителни млади българи да кандидастват в Харвард и подпомага
кандидатурите им;
6. Събира финансиране за осигуряване на стипендии и финасова помощ за млади учени;
7. Предоставя и стимулира доброволческата дейност в България;
8. Определя и награждава изключителни достижения на бизнес, социални и политически
лидери в България;
9. Сътрудничи с Асоциацията на завършилите Харвард с цел засилване на Българския
харвардски клуб и насърчаване на основаването на нови клубове.
Основните ценности, които БХК насърчава и към които се придържа в работата си са:
 Почтеност
 Честност
 Взаимно уважение
 Отчетност
 Социална отговорност

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧИТЕЛИТЕ‐НАСТАВНИЦИ:
Целта на инициативата „Ученици‐лидери” на Българския харвардски клуб е учениците сами да
изберат проблема, по който искат да работят, както и сами да намерят решението на този
проблем. Ролята на учителя е да насочва екипа като модерира стандартен „брейнсторминг”
процес, помага му с въпроси за по‐добро формулиране на идеята и за възможните подходи и
начини за нейната реализация . Успешните учители‐наставници ще правят следното:
 Помагат на учениците да разберат, че възможността да поемат инициатива и променят
учебната среда за себе си и съучениците си е нещо смислено, положително и забавно.
Те също така споделят добри примери за подобни успешни инциативи. Примери могат
да бъдат намерени тук: http://www.dfcworld.com/index.html
 Насърчават учениците сами да изберат проблема, по който ще работят, както и сами да
генерират решението му. Стараят се да насърчат ученическата креативност и да им
осигурят възможност за изява.
 При генерирането на решения учителите‐наставници помагат на учениците да обмислят
подхода си от различни позиции и да не се задоволяват с първото очевидно възможно
действие, като например харченето на пари. Добрите проекти предлагат иновативни,
но и икономични от финансова и материална гледна точка решения. Те също така
въвличат голяма група хора/ученици в изпълнението.
 Учителите‐наставници помагат на учениците да разпишат своята идея професионално и
прегледно и да се подготвят да я защитят пред журито.
 Учителите‐наставници следят и за качественото изпълнение на поетите ангажименти
според зададения времеви график.

КОГА И КАК:
12.03.2013 г. Официално начало на инициативата
13‐31.03.2013 г. Събиране на проектни предложения
13.04.2013 г. Защита пред жури
15.04.2013 г. Уведомяване на победителите
15.04 – 15.06.2013 г. Изпълнение на проектите
Втората половина на юни 2013 г. Представяне на резултатите пред журито

КРИТЕРИИ И УСЛОВИЯ:
Проектите трябва да отговарят на едно или повече от следните условия:
 Насърчава академичните постижения и достъпа до първокласно обучение на учениците
като определя най‐важните пречки пред качественото учене и възможните решения за
тяхното преодоляване;
 Подобрява културата и климата в даденото училище по начин, който позволява на
учениците да постигат по‐високи академични резултати и извънкласни успехи;
 Подобряват ангажираността на учениците към проблемите на училищния живот.
В допълнение, журито ще очаква да види следното:
 Проектът е породен по идея на ученици (VIII‐XII клас);
 Проектът задава проблем и решение, което отговаря на нуждите и възможностите на
учениците;
 Проектът има ясно обособен екип с ясно разпределение на отговорностите;
 Проектът е изпълним в рамките на максимум два месеца;
 Проектът предлага свежо, иновативно решение на съществуващ проблем;
 Решението на проекта е устойчиво и поставя основи за трайна промяна и подобрение;
 Проектът може да бъде доразвит от учениците през следващата учебна година и не
представлява еднократен акт;
 Проектът въвлича голям брой ученици в изпълнението си и е от полза на голям брой
ученици.
Проектите и инициативите могат да включват, но не са ограничени до: формирането на
извънкласни клубове и общества; училищни събития; доброволчески дейности; установяването
на менторски програми; формирането на училищни събрания, и други.
Забележка: Няма да бъдат финансирани инфраструктурни подобрения или закупуването на
хардуеър.

МАКСИМАЛЕН БЮДЖЕТ: 500 лева на проект

РАЗПИСВАНЕ НА ИДЕЯТА И ВКЛЮЧВАНЕ В КОНКУРСА:
Учениците сами избират формата, който ще използват за представяне на идеята си за промяна
– разписан документ, презентация (например powerpoint или presio), кратко видео,
комбинация от тези неща или друго. Всички предложения трябва да включват отговор на
следните въпроси:
1. Разбиране на проблема:
a. Какъв е проблемът? Защо това е проблем? Кой е засегнат и кой страда от този
проблем?
b. Каква е причината за този проблем? Защо не е търсено решение досега?
c. Защо си струва да се намери решение?
2. Решения:
a. Колко и какви различни подходи и решения се обмислихте? Моля, опишете ги.
b. Какви са основните две или три причини, поради които се спряхте на
конкретното предложеното от Вас решение?
c. Защо мислите, че това решение ще проработи?
3. План за действие:
a. Какви основни действия включва вашето решение? Кой отговаря за
изпълнението на различните дейности?
b. Какви ресурси ще използвате – хора, пари, материали и други?
c. Как са разпределени дейностите в максималното време от 2 месеца?
d. Какви рискове и трудности предвиждате при изпълнението и как сте се
подготвили за тях?
Изпращайте предложенията си на <Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.> до 31.03.2013 г.

 

ЗА ВЪПРОСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Мария Попковачева ‐ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Tраян Траянов ‐ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.