Зам.-министър Дамянова посети ОУ „Ц. Церковски” – с. Средище

На 10 май Заместник-министърът на образованието Милена Дамянова, Началникът на РИО – Силистра Габриела Миткова и Председателят на Център „Амалипе” Деян Колев посетиха Основно училище „Цанко Церковски” – с. Средище,  за да наблюдават дейностите, които училището реализира за превенция на отпадането на ромските деца. Те се запознаха с дейността на групите по СИП «Фолклор на етносите – ромски фолклор», Ученическия парламент и Родителския клуб, наблюдаваха подготвителния клас и полуинтернатните групи, разговаряха с осмокласниците, като по този начин се докоснаха до духа на една училищна общност, която е успяла да постигне една от основните цели – пълно обхващане на всички ученици в задължителна училищна възраст. «Нашата тайна се крие в упоритата работа и доверието, с което се отнасяме към учениците и техните родители: възлагаме им отговорности и те ни помагат – сподели Румяна Върбанова, заместник-директор на училището. Тя подчерта, че в Средище от 2004 г. въвеждат на практика интеркултурно и гражданско образование – чрез СИП «Ромски фолклор» и др., което е променило из основи учебния процес. През настощата учебна година в рамките на проект «Намаляване на отпадането на ромските деца от училище» е изграден Ученически парламент, който активизира допълнително учениците, както и Родителски клуб, чрез който активни родители помагат на учителите в усилията за задържане на децата. В резултат на всичко това ОУ «Ц. Церковски» - Средище може да се похвали, че няма нито един отпаднал или неприбран ученик: учениците прекарват с интерес целия ден в училище, постигат добри резултати на тестовото оценяване, изградени са връзки с родителската общност.

ОУ «Ц. Церковски» е средищно училище, което обучава деца от 4 села в община Кайнарджа, обл. Силистра. В рамките на проект «Намаляване на отпадането на ромските деца от училище» училището е базово, а пилотното училище, с което партнира се намира в с. Професор Иширково.

Деян Колев