Семинар с експерти от Регионалните инспекторати по образование във връзка с отпадането на ромските деца от училище

 

Експертите, отговарящи за образователната интеграция в 24 Регионалните инспекторати по образование в цялата страна се срещнаха, за да дискутират новия Закон за училищното образование, как той може да подпомогне образователната интеграция на ромските деца и успешните примери в тази насока. Събитието се проведе в град Враца в дните между 2 и 4 май и бе организирано от Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе и Министерство на образованието, младежта и науката. В него участваха и Зам.-министър Милена Дамянова, както и съветника за образователната интеграция в политическия кабинет проф. Ирина Колева.

През първия ден експертите дискутираха успешни примери за ефективно задържане на ромските деца в класните стаи. Сред тях се открои програмата „Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище” на Център Амалипе, която се реализира в 34 училища през настоящата учебна година. Екипът ни ги запозна с цялостна идея на проекта, както и с дейностите, заложени в училищата, участници в програмата през първата година. Обсъдихме ефективните методи на задържане на децата в класните стаи. Те бяха представени от базови учители и директори от област Враца / Евгени Ангелов, директор на НУ „Хр.Смирненски”, Бяла Сланина; Димитър Костов, директор на ОУ „Св. Кл.Охридски, село Тишевица/, които практически обясниха за отношенията между базови и пилотни училища, за методите, които прилагат в своите училища, които са доказани и могат да бъдат адаптирани и в други училища. От тях можем да откроим и някои основни, като: въвеждане на СИП „Ромски фолклор”, създаване на ученически парламент, обособяване на активен родителски клуб, индивидуална работа със застрашени от отпадане ученици (вкл. чрез определяне на съученик – ментор), ежемесечно обучение на всички учители за успешна работа с ромските ученици (реализирано от техни колеги – учители в базовите училища). Имаме цялостен модел за успешна интеграция, който променя напълно училищата ни – бяха категорични участващите директори. Теодора Крумова ги допълни с цифри, сочещи че през първия учебен срок във включените в проекта училища процентът на отпаднали ученици е бил по-нисък от 0,5 %..

През вторият ден от семинара посетихме няколко училища в областта, за да запознаем участниците с практическите постижения на училищата и да дискутираме там бъдещия Закон за училищното образование. Експертите имаха възможност за един ден да се включат в живота на ОУ „Христо Ботев”, село Баница; „ОУ „Св. Климент Охридски”, село Тишевица; ОУ „Кирил и Методий”, гр. Враца. В посещенията участва и зам.-министър Дамянова.

ОУ „Христо Ботев” в село Баница ни запозна с работата си по въвеждане на СИП „Фолклор на етносите-ромски фолклор”. Усетихме духът и иновативните идеи на ромските ученици, наблюдавайки работата на техния Ученически съвет, както и фейсбук групата, която те сами са направили и активно поддържат. От събралите се родители разбрахме за новоучредения родителски клуб и регистрираното училищно настоятелство. Тези дейности са се случили в училището, благодарение на участието му в програмата по задържане на ромските деца в класните стаи.  Училището в село Баница участва в програмата, като пилотно училище, имащо проблеми със ефективното задържане на ученици. В края на първата година от участието му в програмата ОУ „Христо Ботев” може да се похвали с нито един отпаднал ученик и само две застрашени от отпадане деца, с които се работи усилено за тяхното задържане. „В началото училището срещаше сериозни затруднения, от гледна точка на това, че учениците му са пътуващи от 4 околни села, а връзката с родителите им бе трудно осъществима, сподели директора Т. Тончовска. Съществените промени, които се забелязват в живота на училището са резултат от съвместната ни работа с базовото училище в Тишевица и от това, че повярвахме в успеха!”.

Обиколката ни продължи с посещение на ОУ „Св.Климент Охридски”, село Тишевица, което участва като базово в проекта, т.е. училище с доказано добри практики при задържането на ромски ученици. И този път не ни разочароваха. Бяхме посрещнати от група ученици, участници в СИП „Ромски фолклор”, които ни изнесоха възстановка на празника Гергьовден. След програмата зам.-министър Милена Дамянова, заедно с Деян Колев, председател на Център Амалипе, се срещнаха с ромски родители, за да чуят тяхното мнение за състоянието на образованието и в частност за националната политика за образователна интеграция. Бяха зададени много интересни въпроси, на които зам.-министър Дамянова с радост отговаряше, защото, както спомена самата тя: „Всеки един от нас е родител, всеки родител трябва да може пряко да участва и да се ангажира с образованието на своето дете. Все по-често трябва да чуваме мнението на родителите в различните населени места, защото така образователните промени ще бъдат реално отнесени към съществуващата ситуация”.

След това експертите и зам.-министър Дамянова дискутираха концепцията за новия Закон за училищното образование и образователната интеграция на ромските деца. Наложи се възгледа, че Концепцията включва текстове, които благоприятстват превръщането на образователната интеграция в национална политика: напр. чрез въвеждането на Стандарт за интеркултурно образование, чрез предоставяне на възможност за допълнително финансиране на училищата чрез реализация на училищни програми за образователна интеграция и т.н. Тези текстове, включени благодарение на активността на ромските организации, трябва да бъдат развити в текстовете на закона.

В последният ден от нашата интересна среща посетихме ОУ „Васил Левски, село Видраре, което се намира в София-област и което участва, като пилотно в програмата за намаляване на отпадането на ромските ученици. На негова територия г-жа Мая Пенчева, директор на училището ни запозна с постигнатите резултати до момента. Срещнахме се с децата, участници в Училищния съвет, както и с активни родители от родителския клуб. Ситуацията в село Видраре е особена от гледна точка на това, че като средищно училище, то събира при себе си деца от няколко села, някои от тях отдалечени на повече от 10 км, но въпреки това, училището успява да поддържа активна връзка и позитивни отношения с родителите. В това ни убеждава и участието на висок процент ромски родители в организирането на празници, извънкласни дейности, регулярни срещи на родителския клуб. В края на първата година ОУ „В.Левски” са намалели двойно безпричинните отсъствия, което е показател за повишаване на ангажираността от страна, както на деца, така и на родители.

Какво можем да кажеш, като обобщение… Картината на отминалия семинар бе изпъстрена с много емоции, пътувания и срещи с прекрасните деца и техните мечти, за които всички ние работим. Защото, знам, че и ти читателю, ще се съгласиш, че каквото и да пишем в Закона за училищното образование, в дебелите книги или пък на белите дъски, то не би струвало нищо, ако не бъде приложено, ако не бъде дарено с дух и съобразено с внимание към всяко дете!

Ето и впечатленията на г-жа Ангелина Иванова, експерт РИО-Ловеч: “Искам ви поздравя за великолепния начин, по който работите; за удоволствието да видя резултатите от вашата работа и с благодарност за предоставената възможност да видя и науча толкова много неща.Пожелавам ви да запазите всички тези качества, които си ги имате и които непрекъснато показвате на всякакви равнища, пред всякаква „публика“.