Модел за представяне на добра педагогическа практика в с.Долни Цибър

 

 1. „Innovations in action“ – „Иновации в действие“
 2. Целта на практика бе да покаже ново идейно предложение за1 провеждане на урок за затвърждаване на нови знания без да се използват от учениците учебник, учебна тетрадка или работна тетрадка. Урокът бе основан на ролята на играта в ранното чуждоезиково обучение, съчетана с употребата на интерактивната дъска и възможностите, които тя предлага на педагога.
 3. Обединено училище „Христо Ботев“ се намира в с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм, обл. Монтана. Районът около институцията е изцяло сегрегиран. В Обединено училище „Христо Ботев“ колективът и ръководството подхождат отговорно и с грижа към образователно-възпитателния процес, считат за своя мисия реалната интеграция на ромската етническа общност, а тя е 100 %. Не липсва желание да се осигури пълноценна социализация. Това е основен приоритет. В стратегията за развитие на училището са залегнали, както по-пълноценното усвояване на книжовния български език, така и оптималното обхващане и задържане на учениците в училище. За тези цели създаваме различни привлекателни дейности и форми на обучение. Социализацията като част от интеграционния процес не обхваща само учениците ни, но и техните родители. Ние сме посредниците между тези две групи и отговорните институции. В този процес всички сме партниращи страни и за да е пълноценен, трябва добра воля.
 4. Културно-образователна област – Чужди езици, образователно направление – английски език, трети клас.
 5. Време, в което е била реализирана – от м. декември 2017 г. до м. месец май 2018 г.
 6. Анатоли Георгиев – учител по английски език в начален етап.
 7. Учениците в нашето училище са 100 % от ромски произход. Участниците в реализираната практика са от трети клас, които изявиха желание да се включат в екипа. За трета учебна година изучават английски език. Основният проблем при обучението идва от невладеенето на книжовен български език от някои ученици при постъпване в училище. А във втори клас по учебен план започва изучаване и на чужд език с различна азбука и произношение. В следствие на това се затруднява усвояването на учебното съдържание в пълнота и достигане на ДОС. Това ме подтикна да търся допълнителни алтернативи за повишаване на мотивацията за учене и постигане на по-високи резултати в учебния процес.
 8. Основна цел – чрез участие в процеса по реализиране на практиката, трайно да се повишат интересът и мотивацията на учениците за учене. 

7Подцели на практиката са, както следва:

 • Обогатяване на запаса от лексика на английски и български език;
 • Чрез междупредметни връзки, развитие на естетически нагласи у учениците и поддържане на интересна и динамична образователна среда;
 • Укрепване работата в екип;
 • Пълноценна социализация;
 • Поетапна десегрегация.

   9. Кабинетът на класа в нашето училище е оборудван с модерна техника – интерактивна дъска, мултимедия. Това дава възможност на учителя да използва различни методи, източници на информация, видео – уроци, онагледяване и усъвременяване на урока. Учениците посещават часовете с желание и очакват срещите ни с нетърпение.

Идеята за реализиране на практиката е взаимствана от8 международни практики. Прецених, че реализирането на този проект при нас ще даде добри резултати и ще разшири кръгозора на децата. Желанието ми бе да направя обучението още по-атрактивно и същевременно полезно, да постигнем образователните цели, но и да възпитам у тях естетически вкус, стремеж към създаване на красота и формиране на усещане за лична значимост.

Процесът по реализиране на практиката е съпътстван от много разнообразни дейности, които мога да формулирам в следните етапи:

Етап 1: Избор на подходящи дидактически материали, които да бъдат ползвани в реализирането на практиката;

Етап 2: Концептуално и идейно разработване на практиката от моя страна като учител;

11Етап 3: Учениците от трети клас сформираха екип, в който участваха по-изявени и деца с недостиг по ДОС. Всеки намери мястото си в екипа и работиха в сътрудничество;

Етап 4: Същинската реализацията стартира с прилагането на иновативния модел на работа във почти всеки един учебен час.

             Самооценка на иновативните елементи:

Реализираната добра практика е приложена за първи път в нашето училище, а и мисля че е новаторство по принцип. Цялостният процес по подготовка и провеждане внася съвсем нов елемент в ритъма на училищния живот.

Всеки ученик от екипа запази скъпи спомени от участието си в тази педагогическа практика. И сега идват при мен, разпалено споделят спомени, а в очите им се чете удовлетворение и гордост, че и те са допринесли за повишаване имиджа на училището ни.

10. Постигнати резултати след приключване на практиката:

 •   Повишена мотивация за учене;
 •   Повишен интерес към учебния процес;
 •   Обогатяване на речниковия запас на английски език;
 •   Повишаване самочувствието и самооценката на учениците;
 •   Пълноценна социализация;
 •   Равен достъп до качествено образование;
 •   Създаване на естетически нагласи;
 •  Усъвършенстване на умения, свързани с междупредметни връзки;
 •  Успешно прилагане на иновативен подход за работа в мултикултурна среда;
 •  Учат се на отговорност, взаимопомощ и по-добра дисциплинираност;
 •   Умения за работа в екип.

11. Предимствата на проведената практика са безспорни. В12 създаването на нещо ново, непознато, вълнението на децата е голямо. В началото те подхождат с известен страх и леко притеснение от крайния резултат, забелязва се неувереност. След приключване на практиката са добили нови знания, умения и повишена самооценка. Практиката е приложима и в други български училища. Възможна е реализация и на други езици – български език или чуждоезиково обучение. Презентирането на крайния продукт също има значима роля. От една страна се популяризира иновативната практика, а от друга учениците се социализират, създават нови умения за представяне пред широка аудитория.

Чрез използването на този модел, децата са преминали в различни роли, поставени са в нова, интересна среда, имат по-малко ограничения, могат да развиват потенциала и творческото си мислене.

Тази практика може да се планира всяка учебна година.

12. Контакти за допълнителна информация на автора или екипа, реализирал практиката:

        

         Обединено училище „Христо Ботев“

         с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм, обл. Монтана

         Ул. „Първа“ № 2

         https://ou-hrbotev.alle.bg/

         Анатоли Росенов Георгиев

         Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.