СЪЗДАВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ КЛУБ В УЧИЛИЩЕ/АКТИВНО УН

СЪЗДАВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ КЛУБ В УЧИЛИЩЕ/АКТИВНО УН

Партньорство РОДИТЕЛИ – УЧЕНИЦИ – ДЕЦА

"За успеха на нашите деца - днес и в бъдеще”

Децата могат да бъдат стимулирани да се променят, да се учат, да постигат успехи и да осъществят своите мечти, само, ако училището се превърне в място, където всяка група – учениците, родителите, учителите, ръководството могат да разчитат на разбиране и подкрепа помежду си.

Затова е много важно, родителската общност да се включи активно в училищния живот.

Родителският клуб е ключът към търсенето и намирането на общи решения и най -добри подходи за справяне с предизвикателствата, които ни отправя ежедневието, с цел подобряване на нашия живот и постигането на мечтите на децата ни и нашите. 

ОПИСАНИЕ: Родителският клуб се създава от активни родители. Той може да включва членовете на Училищното настоятелство, но не само – той трябва да е съставен от по-широк кръг родители.

1.Какви са ЦЕЛИТЕ на АКТИВНИЯ РОДИТЕЛСКИ КЛУБ, чрез различни инициативи (родителски срещи; дискусии; лекции; презентации; анкети)

За да можем да постигнем това – нашите деца да израснат като успешни личности и да реализират своите мечти за едно  успешно бъдеще, необходимо е, ние родителите, работейки заедно, да си поставим следните цели:

  • Привличане на родителите и ангажирането им с училищния живот;
  • Ангажиране на родителите в решаването на проблеми, свързани с превенция на отпадането на деца от училище и работа със застрашени от отпадане ученици;
  • Повишаване на капацитета и самоорганизацията на родителската общност;
  • Развиване на положително отношение на децата към ученето и редовно посещение на училище;
  • Насърчава децата към продължаване на образованието след 7 или 8 клас и подпомага за професионалното ориентиране на учениците за успешна кариера в бъдеще;
  • Поддържа постоянна връзка с педагогическия екип на училището и дава идеи за организиране на извънкласни дейности и различни мероприятия в училище и населеното място.

2.Какви са ЗАДАЧИТЕ на АКТИВНИЯ РОДИТЕЛСКИ КЛУБ:

Всеки успешен родителски клуб в началото на учебната година, създава план за работа на родителския клуб. За да може да постигне своите цели трябва да си постави и задачи / дейности, които да реализира през учебната година.  Част от тях са:

 • Да осигурява активното участие на родителите в дейности, организирани от училището –  отворени врати,  открити уроци,  празници,   тържества, екскурзии, спортни събития и др.;
 • Да допринася за издигане имиджа на училището чрез дейности по естетизиране на учебната среда, обогатяване на материалната база, популяризиране на училищната политика за толерантност;
 • Да работи в сътрудничество с учители, специалисти, институции по превенция на отпадането на ученици от училище;
 • Да организира събития в общностите,  които имат за цел популяризиране на училището като институция;
 • Да реализира дискусии/срещи на следните теми:

Кои деца са застрашени от отпадане:

  • обсъждат се причините;
  • създават се съвместно с класните ръководители профилите на всяко едно от застрашените деца;
  • набелязва се план за действие за задържане на детето в училище;
  • разпределят се отговорности – всеки родител поема някаква отговорност за реализиране на определена точка от плана за задържане на детето в училище – акцент се поставя върху работата със семейството на детето, както и с други представители на общността, които биха могли да помогнат за решаване на проблем;
 • Съществуват ли проблеми в училището – обсъждат се проблеми и как родителите биха могли да помогнат за преодоляването им;
 • Какви са текущите нужди на училището  (на учениците, на учителите, на родителите) и как и къде те могат да бъдат адресирани;
 • Какви текущи възможности има през съответния месец, от които училището може да се възползва и как – възможности за финансиране; включване в инициативи;
 • Провеждане на анкета за впечатленията и удовлетвореността на родителите от материалната база, учебния процес, отношенията и живота в училище
 • Организиране на събития в общността;
 • Организиране на общностни дискусии/ родителски лектории по различни теми (ранни бракове; ромска общност и ромски групи; училището като институция; защо е необходимо да си добре образован; защо е необходимо да участваш активно в училището , където учи твоето дете и др.)

3.ПЛАН ЗА РАБОТА НА АКТИВНИЯ РОДИТЕЛСКИ КЛУБ

Родителският клуб се събира един или два пъти в месеца (при желание и по-често). В него участват най-малко десет родители, всеки желаещ родител може по всяко време да присъства на срещите на родителския клуб в училище (ако училището е с деца от смесен етнически състав, добре е така да бъде сформиран и родителския клуб). Всеки родителски клуб има:

 • Подходящо място / стая в училище, където да се събира и да прави своите срещи;
 • Учител, който подпомага дейността на родителския клуб;
 • Ученици – представители от ученическия парламент, които да наблюдават и подпомагат  работата на родителския клуб и да изразяват и своите мнение  по различни проблеми и теми;

4.ГРАФИК НА ДЕЙНОСТТА РОДИТЕЛСКИ КЛУБ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА