Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище

Ангелина Лазарова, Румяна Данчева, ОУ Св. Климент Охридски”– с. Алеко Констаниново

І. Увод

Данни за училището

Учебното дело в с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, датира още от 1876 г. ОУ “Св. Климент Охридски”, с. Алеко Константиново, съществува от 1927 г.

Към днешна датав училището се обучават 313 ученици, обединени в 4 групи ПДГ и 12  паралелки от І-ви до VІІІ клас, от тях 308 са етнически роми.

Педагогическият персонал се състои от  30учители, от които 27 жени и 3 мъже.

Мисия на училището

ОУ” Свети Климент Охридски” е екип от ученици, родители и служители, който залага на пълноценното сътрудничество за интеграцията на учениците от ромски произход и създаване на равен достъп до качествено образование. Екип, който насърчава непосредствеността, искреността, свободата на изразяване на мисли , чувства и преживявания, за да бъде детето страна в процеса на образование.

Визия на училището

Утвърждаване на ОУ” Свети Климент Охридски” като:

Конкурентоспособно училище с висококвалифицирани педагози, постоянно усъвършенстващи своите професионални умения за формиране знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда;

Училище, което ангажира, подпомага и стимулира учениците и ги прави значими в учебния и извънучебния процес;

Училище, в което постоянно се усъвършенстват професионалните умения на педагозите и е обособена общност от ученици, учители и родители, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности;

Училище с непрекъснато обновяваща се материално- техническа база.

Девиз

„ЕДИННИ В МНОГООБРАЗИЕТО“

Стратегически цели. Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

- Българското училище се ангажира със създаване на съвременни условия за опознаване и разбирателство между различните етнически и верски групи, като систематично полага усилия за преодоляване на предразсъдъците и дискриминацията по етнически и верски признак.

- Създаване на подходящ социално-психологически климат, гарантиращ образователните права на децата и учениците от ромски произход за равноправната им интеграция и развитието на културната им идентичност;

- Гарантиране правото на равен достъп до качествено образованиe;

- Пълноценна интеграция на ромските деца и ученици;

- Съхраняване и развитие на културната идентичност на децата и учениците от ромски произход;

- Превръщане на културното многообразие в източник на взаимно опознаване и създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство;

- Активността на общността - родители, специалисти, ученици е от ключово значение за интеграционния процес;

- Включване на децата и учениците от ромски произхoд в извънкласни и извънучилищни форми на обучение;

- Подпомагане на социално слабите деца и ученици;

- Съчетаване действията на различните институции, структури и лица, които имат влияние върху развитието на училището;

- Развитие и издигане нивото на преподаване за утвърждаване престижа на училището - завоюване на все по-голямо доверие сред обществеността;

- Повишаване качеството и ефективността на учебно-възпитателната работа;

- Постигане на максимално добри условия за обучение, възпитание, труд и реализация на подрастващите в демократичното общество;

- Пълноценно обучение за усвояване на съвременните информационни и комуникационни технологии от ученици и учители;

- Участие в общински, национални и международни програми и структурни фондове на Европейския съюз и тяхното реализиране на практика;

- Утвърждаване чувството за принадлежност и дълг към училището и екипа от всеки ученик и учител;

Това ни задължава да постигнем единодействие между училище и семейство чрез:

  • Активно включване на родителската общност чрез работата на Родителския клуб и родителските активи по класове;
  • Създаване на подходяща атмосфера в училище за развитие на ученическо самоуправление чрез работата на Ученическия парламент;
  • Подпомагане на децата в професионалната им ориентация;
  • Поддържане на взаимноизгодни връзки и сътрудничество с външни институции, способни да подкрепят идейно, материално и финансово учебно-възпитателния процес;
  • Осигуряване подкрепа на организации, осъществяващи програми, свързани с деца в неравностойно социално положение.

ІІ. Създаване и  работа на родителски клуб

Цели:

- Ангажиране на родителите при решаване на проблеми по прибирането и задържането на ученици, подлежащи на задължително обучение и при решаване на въпроси, свързани с подобряване на материалната база;

- Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове за постигане на синхрон между семейното и училищното възпитание;

- Подобряване работата с родителите с цел подпомагането им в процеса на възпитание на децата;

- Превръщане на родителската общност във фактор за живота в училище.

Правила за сформиране на родителския клуб:

- Родителите да са представители на различните етнически групи в селото (роми от миллета, калайджии и българи);

- Да са живущи от четирите махали в населеното място и ползващи се с уважение сред съселяните си;

- Децата им да са ученици, редовно посещаващи учебните занятия;

- Родителите да имат сериозно отношение към училището като институция и място, където децата им се обучават и възпитават.

Извършените дейности през учебната 2012/ 2013 година

18.10.2012 - Учредяване на Родителския клуб

Съобразявайки се с мнението на класните ръководители, бяха определени родители, отговарящи на условията за членуване в Родителския клуб. На така предложените бяха връчени лично, специално изработени покани от учениците в клуб „Създадено с мишка”. Всички бяха приятно изненадани и радушно подкрепиха идеята.

Първата среща се проведе в училищната игротека. Обстановката бе непринудена, приехме ги като гости, дошли на кафе и сладки.

По уважителни причини не присъстваха само 3-ма от 11-те поканени.

На тази сбирка беше избран (от самите родители) председател на Родителския клуб - г- жа Звезделина Михайлова, майка на две ученички - в първи и пети клас. Взе се решение Родителският клуб да се събира всяка последна сряда от месеца, за да се обсъждат и отчитат планувани дейности, както и да се набелязват задачите за следващия месец. Още на тази първа сбирка родителите направиха интересно предложение - да отбележим заедно два предстоящи различни религиозни празника.

26.10.2012 - Съвместно организиране и отбелязване на празниците Димитровден и Курбан Байрам. Включиха се учители, ученици и родители. Учениците и учителите подготвиха поздравителен концерт в местното читалище, а родителите осигуриха традиционната за тези празници трапеза. Така първата зародила се идея бе успешно осъществена.

14.11.2012 - На тази сбирка присъстваха 8 от членовете. Запознахме родителите със същността и работата в часовете СИП „Фолклор на етносите - ромски фолклор” и другите извънкласни дейности, подкрепяни от ЦМЕДТ „Амалипе” - гр. Велико Търново. Родителите се заеха с информиране на ромската общност за работата в училище по направлението извънкласни дейности. Обсъдихме и подготовката на Патронния празник. По собствено  желание родители осигуриха средствата за закупуване на униформеното облекло на момичетата от училищния хор.

23.11.2012 - Тържество по повод  137 години училище в село Алеко Константиново.

Бяха поканени много гости на местно и общинско ниво. Част от тях уважиха нашата покана. Най-важното е, че родителите се превърнаха във фактор за реализирането на тържеството.

10.12.2012 - Извънредна сбирка по повод поредното посещение на приятелите ни от Немския червен кръст.

Членовете на Клуба се ангажираха със задачата да осигурят реда в двора на училището и салона на читалището по време на Коледния поздравителен концерт.

14.12.2012 - Коледно шоу

И тазгодишното коледно тържество споделихме с приятелите ни от Германия. Сред скъпите ни гости бяха и децата от СОУ „Петър Бонев”, гр. Перущица, (на което сме базово училище по линия на работата ни с „Амалипе”), както и координаторът от ЦМЕДТ „Амалипе” - г- н Атанас Кузманов.

Последните пет години всяка Коледа ОУ ,,Свети Климент Охридски", село Алеко Константиново, работиуспешно по международен проект с Немски червен кръст (DRK) - Бургведел. С финансовата помощ на немското дружество, под председателството на г-н Дитмър Варда, за срок от пет години са реализирани няколко важни за нас проекти. Дружеството участва активно в събирането на коледни подаръци за учениците от нашето училище. Финансира се обядът на 25 деца от социално слаби семейства през цялата учебна година. В училището е обзаведена и оборудвана игротека, в която учениците развиват творческите си заложби. През 2012 година е открита модерна трапезария за училищно хранене. С посредничеството на Немски червен кръст (DRK) се осъществи партньорство между нашето училище и начално училище „Мария-Сибила-Мериан” - гр. Фурберг. Между двете училища се осъществява редовна кореспонденция. По този начин учениците се запознават с живота, традициите и празниците на България и Германия. През 2013 година немските ни партньори дариха 8 броя камини за учебните кабинети. Към момента работим по проект за ремонт и оборудване на спортна стая, финансиран от г- н Дитмър Варда. Стаята ще започне да функционира в началото на учебната 2013-2014 година.

Предстои обмяна на опит за учители от двете училища, финансирана от Немски червен кръст (DRK) Бургведел. Ежегодните посещения на германските ни приятели са истински празник за училищната и родителска общност в с. Алеко Константиново.

30.01.2013 г. На тази сбирка обсъдихме работата на членовете от клуба. Бе взето решение да бъдат изключени трима от членовете на Родителския клуб, поради пропуснати три поредни сбирки. Веднага бяха обсъдени и предложени имената на други родители и след гласуване бяха избрани трима нови членове. За тях също бяха изготвени покани, които те приеха с желание.

Обсъдихме броя на децата, застрашени от отпадане и набелязахме мерки за подпомагане работата на класния ръководител. Представителите от различните махали се запознаха с изготвения от класните ръководители списък с имената на нередовно посещаващите училище. Разпределиха децата по махали и се заеха със задачата да разговарят лично с родителите на тези деца. Стигнахме до извода, че така, чрез непринудени междусъседски и приятелски разговори между родителите, бихме постигнали по-добри резултати.

Проведена бе и дискусия на тема „Тормозът и насилието сред учениците” (планирана в стратегията за превенция на отпадането от училище).

27.02.2013 г. На тази сбирка присъстваха 10 от 11-те членове. Бяхме приятно изненадани от факта, че някои от членовете доведоха гости – родители на ученици застрашени от отпадане. Родителите пожелаха да присъстват активно в процеса на обучение и възпитание, чрез посещение от тяхна страна на открити уроци по български език и литература и по математика.

Запознахме родителите със същността и работата на новоучредения Ученически парламент (в началото на м. февруари) и обсъдихме идеи за съвместни мероприятия.

Родителите останаха доволни от новината за сформирането на Ученическия парламент. Прегърнаха ученическата инициатива за благотворителен базар на мартенички и се заеха да я популяризират сред обществеността в махалите.

27.03.2013 г. На тази сбирка изненадахме родителите с прожекция на филма „Животът е прекрасен”, който те приеха с интерес и който провокира у тях въпроси и вълнение. Проведохме дискусия на тема „ Ранните бракове”.

Уведомихме родителите за две предстоящи участия на децата от групата СИП „Фолклор на етносите - ромски фолклор” и от клубовете „Приказният свят на ромите”, „Да изразя себе си чрез танц” и Театрално студио „Зора”. Първото им участие бе на Поздравителен концерт, организиран от община Пазарджик, по повод 8-ми април, международния ден на ромите. Родителите се заеха да поканят ромската общност от четирите махали на предстоящия коцерт в Спортната зала „Васил Левски” - гр. Пазарджик. Второто участие бе гостуването на приятелите ни от СОУ „Петър Бонев”, гр. Перущица по повод патронния им празник на 19.04.2013 г. Членовете на клуба излъчиха свой представител - Красимира Атанасова, който също да присъства на събитието.

08.04.2013 г. Поздравителен концерт в Спортна зала „Васил Левски”, гр. Пазарджик. Нашите ученици поздравиха всички празнуващи с драматизация на приказката „Градината на народите”, с ромската песен „Ущи, ущи даде” и с ромски танц. Най- щастливи бяха техните родителите в публиката. Събитието уважи и координаторът от ЦМЕДТ „Амалипе” - г- н Атанас Кузманов.

19.04.2013 г. Посещение в гр. Перущица. Поздравихме приятелите ни с драматизация на ромска приказка и песента „О давуля е зурле”. Малката Ангелина връчи на директора на СОУ „Петър Бонев”, гр. Перущица, поздравителен адрес от името на ръководството, учителите и учениците от ОУ „Св. Климент Охридски”, с. Алеко Константиново.

24.04.2013 г. На тази сбирка присъстваха всички 11 членове. Разговоряхме по темата: „Традициите и културата на различните етноси в населеното място”. Те изразиха толерантността си към различните етноси в селото. Поканихме родителите на традиционния училищен фестивал за български фолклор „Гайда свири - аз играя”.

Родителите изявиха желание не само да присъстват като публика на предстоящия фестивал, но да бъдат и участници, редом с децата си. Отново се ангажираха с популяризирането на събитието сред обществеността в махалите.

15.05.2013 г. Извънредна сбирка

Обсъдихме мероприятията по повод честването на 24 май - Ден на българската просвета и култура и славянската писменост. Празникът 24 май за жителите и гостите на с. Алеко Константиново е двоен. На този ден ние празнуваме и Деня на с. Алеко Константиново (т. нар. събор на селото). Веселбата е голяма, но има и по-сериозно струпване на хора и превозни средства в центъра на селото, а там е и сградата на училището и читалището. Родителите поеха ангажимент да подпомогнат надлежните органи при осигуряване на реда в двора на училището и в салона на читалището на този ден.

29.05.2013 г. На тази сбирка уведомихме родителите за предстоящото участие на малките танцьори от клуб „Да изразя себе си чрез танц” на международния фестивал „Отворено сърце”, по инициатива на ЦМЕДТ „Амалипе” на 8 и 9 юни 2013 г. в гр. Велико Търново. Членовете на Родителския клуб се заеха със задачата да разяснят на родителите на малките танцьори същността на фестивала „Отворено сърце” и да ги убедят в добрата организация и сигурността на децата им при предстоящото пътуване.

От името на ПС и УП отправихме покана към родителите да присъстват на тържественото връчване на дипломите за основно образование на нашите осмокласници на 17.06.2013г. в салона на местното читалище. На тази сбирка присъства и председателят на Ученическия парламент. Той изясни на родителите процедурата за избор на мис и мистър осми клас и ги прикани да участват в тайното гласуване. Родителите с нескрита емоция се включиха в инициативата и обещаха, че ще са на първите редове в публиката на тържеството.

ІІІ. Създаване и работа на ученически парламент

Ученическият парламент е място, където учениците дават предложения, обменят мнения и идеи във връзка с училищния живот и бъдещето на тяхното училище. Той е място за диалог и сътрудничество между учениците и училищното ръководство. Чрез него се дава гласност на актуални въпроси и на училищни инициативи. Децата се обучават  в лидерски умения и в това как да бъдат истински отговорни граждани.

УП има за цел да:

- Представя и защитава достойнството, правата и интересите на учениците пред Педагогическия съвет и ръководството на училището;

- Съдейства за създаването на атмосфера на взаимна толерантност между учители и ученици;

- Докаже значимостта и способността си пред ПС и училищното ръководство, да поема отговорност и активна роля за реализирането на училищните дейности;

-  Работи за повишаване на културното равнище на учениците;

-  Съдейства за реализацията на гражданското образование.

Правилник

- УП се подчинява на Закона за народната просвета, Правилника за вътрешния ред на ОУ „ Св. Кл. Охридски” и  на своя Етичен кодекс;

- УП има едногодишен мандат и всяка учебна година представителите се избират демократично на изборно парламентарно заседание;

- Решенията на УП се огласяват на таблото на УП и на сайта на училището;

- Всеки клас има право на вот в УП чрез своите представители;

- Изискванията към членовете на УП – да бъдат с много добър/отличен успех, без налагани наказания. Техните отличителни качества са взаимно уважение, толерантност, коректност и благородство в подкрепа дейностите на училището.

Първото заседание на УП се открива от педагог-наблюдателя. Той ръководи заседанието до избирането на председател на УП. Под председателството на педагог-наблюдателя се провеждат само разисквания по избора на председател на УП. Изискванията за позициите председател и заместник- председател са еднакви, добре е да са от 7 и 8 клас.

Извършените дейности през учебната 2012/ 2013 година

07.02.2013 г- Учредяване на Ученическия парламент

В час на класа, всяка паралелка от четвърти до осми клас избра чрез гласуване свой представител в парламента. На първата сбирка педагог-наблюдателят представи членовете и ги запозна с Правилника и целите на УП. Бе проведено гласуване за избор на ръководен екип - председател,зам.-председател и секретар. Взе се решение сбирките да се провеждат веднъж месечно. Първата планувана инициатива бе свързана с отбелязване на 14 Февруари - Деня на влюбените. За целта парламента постави кутия за любовни послания във фоайето на училището.

01.03.2013 г.- Благотворителен базар на мартеници под надслов „Деца помагат на деца”. Мартениците бяха изработени в клуба по Приложно изкуство и от ученици от 5-7клас. Със събраните средства бяха закупени ученически пособия за деца от социално слаби семейства.

08.03.2013 г. – Организиране на поздравления по случай Международния ден на жената. Членовете на УП изработиха красиви цветя от хартия и ги поднесоха лично, със сърдечно пожелание, на всяка дама в училището, включително и на всички момичета от 5 до 8 клас.

Месец април, в часовете на класа, членовете на УП проведоха беседи на тема „Толерантността между различните етноси в моето населено място”. УП активно помогна при изработването на костюмите за участниците в Поздравителния концерт, организиран от община Пазарджик, по повод 8-ми април, международния ден на ромите. На 19.04.2013г. гостувахме на пилотното ни ОУ „Петър Бонев”, гр.Перущица. Поздравихме учениците на техния празник, а представител на УП поднесе поздравителен адрес от името на ръководството, учителите и учениците на нашето училище. На 23.04.2013 г с изложба УП отбеляза международния ден на книгата и авторското право. Учениците от клуб „Приказният свят на ромите“ изложиха свои рисунки по любими детски приказки.

24.05.2013 г. УП взе активно участие в подготовката и реализирането на светлия славянски празник, подготвяйки рецитал.

17.06.2013 г. Връчване на свидетелствата за завършено основно образование на осмокласниците също не протече без участието на УП. Седмица преди дългоочакваното събитие членовете на парламента проведоха гласуване за избор на Мис и Мистър 8клас. Гласа си дадоха всички ученици от прогимназиален етап, учители и членовете на родителския клуб. На самото тържество бяха отличени победителите.

ІV. Изводи

От всичко казано до тук можем да обобщим, че вече изминалата учебна 2012/2013година беше изключително успешна, по отношение на работата ни за намаляване отпадането на ромските деца от училище.

Това стана благодарение на активната работа по проектните дейности предложени от Център „Амалипе“ с подкрепата на Фондация „Америка за България”. Успяхме да покажем, че ОУ ”Св. Климент Охридски” е добре функционираща институция, която гарантира правото на равен достъп до качествено образованиe и пълноценно интегрира ромските деца и ученици. Приобщихме родителите и те се превърнаха във важен фактор за съхраняване и развитие на културната идентичност на децата и учениците от ромски произход. Постигнахме така желаното единодействие между училище и семейство чрез активното включване на родителската общност в така сформирания Родителски клуб. Щастливи сме, че успяхме да създадем подходяща атмосфера в училище за развитие на ученическото самоуправление чрез усърдната работа на членовете на Ученическия парламент. Тези две нови училищни структури се приобщиха успешно към вече утвърдените ни връзки с външни институции и организации.

Доволни сме ,че учители от нашия колектив преминаха обучение за ефективна работа в мултиетническа среда. Същевременно, в качеството си на базово училище бяхме полезни и на колегите от ОУ „Петър Бонев”, гр.Перущица, в работата им за ограничаване отпадането на ромски  деца от училище.

Сигурни сме, че в бъдеще ще продължим да работим все така активно по вече утвърдените направления, защото е безспорно, че интеркултурното образование е най-успешното средство за задържане на младите роми в училище. А това осмисля нашата работа като учители работещи в мултикултурна среда. Ще направим всичко възможно да въведем и нови дейности в тази насока.

V.Заключение

В заключение ще използваме възможността да благодарим най-искрено за отзивчивостта, коректността, помощта, сърдечното човешко отношение на екипа от Център „Амалипе“. В лицето на хората, обединени от идеята за междуетническа толерантност, срещнахме нови приятели, които засилват вярата ни, че можем да бъдем единни в многообразието.

Статията е поместена в сборник "Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище", Национална научно-практическа конференция, Том II. Велико Търново, 2014