Ученици, учители, родители – заедно

Таня Иванова, Нели Янкова, Милена Михайлова

ОУ „Цанко Церковски”, с. Средище, област Силистра

Образователната среда в ОУ „Ц. Церковски” e мултикултурна – учениците са от ромски /95%/, български, турски и татарски произход. В преобладаващата си част са от социално слаби семейства.

Мисията на училището е: Формиране на знания, умения и способности, които да гарантират активно участие в учебния процес, както и необходимата перспектива за пълноценна социокултурна интеграция на учениците в обществото.

Но капсулирането на образователната среда в рамките на училището, не е добра практика. Интеграцията на учениците роми е неефективна и непълноценна, ако се осъществява  в изолация от ромската общност.

В общност, в която повечето родители нямат средно, в някои случаи дори и основно образование; семейства, живеещи не на прага на мизерията, а в ужасни битови условия – в порутени жилища, без ток и вода, трудно се постигат резултати в посока работа с родителска общност.

Много често родителите разчитат и молят училището за помощ /дрехи, обувки, хранителни пакети, съдействие за получаване на социални помощи, съдействие за намиране на работа или дори пари за купуване на лекарства/ и в повечето случаи училището е безсилно да помогне, защото ролята на училището е да учи и възпитава, а не да решава социални проблеми.

Дори и за родители с възможности, образованието не е ценност и приоритет, защото те не са придобили благата си благодарение на образованието.

Нагласата на родителите е друга – пращат децата си на училище и училището, респективно учителите са длъжни сами да ги учат, възпитават, отговарят за всичко, което се случва между тях, да осигуряват храненето, по възможност да ги обличат и да подсигуряват обувки. Накратко, учителите изземват и функцията на родителите.

Точно по тази причина години подред един от приоритетите на нашето училище е работа с родители.

Цели:

-       Приобщаване на родителите на учениците към образователно-възпитателния процес и засилена работа с тези, които не подкрепят образованието на своите деца.

-       Превантивни мерки за недопускане отпадането на децата от училище.

-       Формиране у родителите на нагласи за бъдещето, ценността на образованието и житейската реализация на децата им.

Приемането на общи цели и провеждането на съвместни дейности мултиплицира образователнияпроцес

В какво се изразява мултиплициращият ефект на съвместната дейност?

Важен е не толкова крайният продукт, а самият процес на общуване между ученици, родители и учители.

Когато родители и деца участват заедно в различни дейности: четат, изработват различни продукти, спортуват заедно, важен е не толкова резултатът, а това, че те правят нещо заедно, споделяйки общи правила и поведенчески модели - да се общува на български език, да бъдем толерантни към противника, да се подкрепяме в моменти на успех и загуба.

Да правим нещата заедно означава учители, ученици и родители да имаме общи цели, да спазваме единни правила и да споделяме едни и същи ценности.

Темите, видът и формата на съвместната дейност могат да бъдат различни.

Дейности в начален етап:

Училищният календар в ОУ „Цанко Церковски” е наситен и богат на дейности, традиционните и училищни празници създават благодатна почва за работа с родители.

Празници от типа на Коледа, Баба Марта, осми март, първа пролет, фолклорни празници на четирите етноса в с. Средище дават възможност да се усвоят езикови средства иемпатийни модели на общуване, чрез които се изразяват взаимните чувства на любов и признание, защото липсата на умения за общуване и изразяване на чувствата често е причина за неразбирателство в семейството.

Народният обичай сурвакане е жив в Средище, без значение на етническата принадлежност. Децата изработват сурвакници с помощта на родителите и на 1 януари обхождат къщите в селото, сурвакат стопаните за здраве и пожелават берекет. Родителите подсигуряват дрян за сурвакниците и материали за украсата им.

По време на изработването възрастните разказват приказки, връщат се в спомените си в отколешно време и учат децата си на сурвакарски пожелания.

С голямо нетърпение се чака и народният празник Баба Марта. Родителите подсигуряват материали, демонстрират техники за изработване на мартеници и подпомагат децата. Учениците са удовлетворени и се гордеят с уменията на своите родители. Това спомага за повишаване самочувствието на децата. В тези дейности с желание участват и бащи. С помощта на майки и баби в класните стаи се изработват много мартеници. С много усмивки децата кичат с тях съученици, учители и възрастни.

По време на ежегодния Пролетен бал всички са много развълнувани: родителите участват при изработването на карнавалните костюми и балните тоалети. Естествено, емоцията по време на самото представяне е най-голяма.

Традиция в училището ни е по повод 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост да се инициира „четене на верижка“ от деца, родители и общественици. Проявата се организира и по повод сбогуване с буквара и първата вълнуваща среща с читанката за първи клас. Така се оползотворява възможността да се използва влиянието на семейството върху читателското поведение на учениците. Оказва се, че в много случаи учениците притежават по-добра четивна техника от родителите си.

През април 2012 година училището участва в проект Ограмотяване на възрастни „Нов шанс за успех“. Записаха се 12 желаещи, всички от ромски произход, които учителите ограмотяваха с желание. Мотивация за учителите е фактът, че от записаните седем жени, пет имаха деца, които се обучават в дневна форма и тези ученици овладяват успешно знанията по всички учебни предмети. Възрастните се чувстваха притеснени, когато не удовлетворяваха  очакванията на учителите и търсеха помощ от децата си. В момента на връчването на документите за успешно завършен курс на обучение присъстваха и деца, и родители на учениците, дошли да поздравят завършващите. Церемонията се превърна в среща на поколенията – „Три в едно – в едно училище“. На тази среща учители, ученици и родители поговориха за нуждата от образование, за неговата ценност за бъдещето на учениците, за намирането на работа.

Дейности в прогимназиален етап:

Страстта на ромите към танца е всеизвестна. Постепенно инициативата за създаването на различните танцови формации в нашето училище премина у самите ученици. Ролята на учителя е да контролира и насочва детската енергия при подбора на танците, да ръководи заучаването на стъпките и да се грижи за хореографията. Родителите помагат при набавянето на костюмите, в направата на прическите. И, естествено, са най-възторжената публика.

Изготвянето на книжки е друга практика в училище: С учениците са изготвяни книжки на различни теми: Моето семейство, Сватба, Искам да съм като тях, Историята на моето семейство и др. При подготовката децата изготвят анкетни листи с въпроси към своите родители, съседи, познати и провеждат интервюта. След това изграждат цялостен текст, който се редактира от учител и ученици, след преработка, децата  го представят на информатора за допълнения или изменения. Така родителите пряко се ангажират със задачите на децата си и са по-отговорни за това, което споделят с тях. Всеки иска да види готовата книжка на детето си и идва в училище на представянето на изложените книжки.

Състезание Българският език – лесен и интересен

За втора поредна година в община Кайнарджа се организира състезание по български език за деца билингви. Участници са петокласници от трите основни училища в общината, а единият отбор е от родители на учениците.

Участието на родителите кара децата да се чувстват горди със знанията си и да премерят сили с по-големите. Създава се приятна и забавна обстановка, а родителите си припомнят какво е да си ученик и колко са важни знанията, които се получават в училище.

Не на последно място е вълнението от сценичната изява. Театралните представления не само допринасят за овладяването на българския език, но и универсалния език на сценичното изкуство. И тъй като някои от сценариите на пиесите са колективно творчество на участниците в театралния клуб, при различните представления те импровизират, променят реплики  и сюжетни ходове.

Целите на програмата „Училището в театъра и театъра в училището” на клуб „Училищен театър” са:

  • Превръщане на училището в привлекателна среда за развитие, както на учениците, така и на техните родители;
  • Осъществяване на инвариантна зависимост с обучението по БЕЛ;
  • Повишаване на социокултурната компетентност на учениците, чрез овладяване на умението да влизат в определена роля, да представят себе си като друг;
  • Привличането на родителската общност не само като публика, но и при осигуряване на театрален реквизит и при заучаването на ролите.

Дейности на клуб Театър:

Подготовка и представяне пред публика на две постановки:

“Изгубената шестица” – 5 представления пред различна публика;

“Годишният изпит” – по мотиви от романа на И. Вазов “Под игото” – 3 представления от 2 различни състава. Тази постановка позволява и участието на родители като актьори.

Ученическият парламент е създаден през 2011 година, с консултанти учители: Таня Иванова, Николай Любенов. Първият, избран от учениците на ОУ „Цанко Церковски”, председател на училищния парламент е Сибел Емилова, която заедно с г-жа Таня Иванова, базов учител по проект „Намаляване отпадането на ромските учители от училище” през първите две години от работата по проекта, посетиха Народното събрание в гр. София.

Парламентът осъществява много дейности, като никога не пропуска да поздрави учителите при всеки повод за празник.

Ежегодно УП организира Ден на толерантността. Чрез скечове, поучителни разкази и викторини, артистите обясняват и показват какво е толерантност и какви трябва да са отношенията между хората.

На 1 март 2013 г. по инициатива на УП с направените от учениците мартеници бе осъществена благотворителна акция за подпомагане на деца от социално слаби семейства. От събраните средства бяха закупени хранителни продукти от първа необходимост и дарени на социално слаби семейства от общността.

На 17 /Сирни заговезни/ и 18.03.2013 г. отново по инициатива на УП ученици изпълниха ритуал за гонене на злите сили от училището и училищния двор. Събраните средства са предназначени за закупуване на допълнителни стационарни кошчета за отпадъци, които да бъдат поставени в училищния двор. Учениците от училището почистиха същите пространства от замърсяването с отпадъци.

Резултати от съвместните дейности - ученик, учител, родител:

  • ·Създаване на мотивация за учене у учениците, развиване на толерантност, позитивни емоции и поведение; мотивирани родители, осъзнаващи нуждата от образование.
  • Развити родителски умения за възможни начини за справяне с емоционалните и поведенческите проблеми на детето; отговорност на родителите за присъствие на детето в училище.
  • ·Създадена подкрепяща мрежа от учители, които са активно ангажирани в работата по проблема за привличане и ангажиране на родители за участие в училищни дейности.

На учителя се пада тежката задача да търси разбиране и съпричастност, като гради доверие и се бори за уважение. Това може да се постигне единствено чрез контакти. Родителите трябва да започнат да виждат в лицето на учителя можещия и знаещия приятел на семейството, да чувстват неговата добронамереност. Учителите, постигнали подобни взаимоотношения имат осезателно по-малко проблеми с поведението на учениците си.

В цялата си работа с учениците и родителите, учителите целят да подпомогнат родителите да разберат собствената си значимост, защото основна грижа за нас не са само знанията на техните деца, а на първо място е грижата за успеха и тяхната житейската реализация. 

Статията е поместена в сборник "Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище", Национална научно-практическа конференция, Том II. Велико Търново, 2014