Oбразователни модели за работа с ученици билингви от ромски произход

(Проектно базирано обучение по български език и литература)

Мария Николова, ОУ "Отец Паисий" - с. Стефан Караджа

Обучението на ученици билингви от ромски произход винаги трябва да се разглежда в два аспекта - социолингвистичен и методически.[1] Тези аспекти не бива да се отделят един от друг, защото методическите подходи и техники на учителя по български език и литература, а и не само, трябва да се съобразят както с езиковото съзнание, така и с обществените нагласи и очаквания на обществената група към която принадлежат.

Трудностите, които срещат учениците билингви от ромски произход в своето обучение, са главно от комуникативен, собствено езиков и информативен характер. Комуникацията по време на урока е затруднена заради ниската езикова компетентност на учениците, което от своя страна затруднява обмена на информация в час. Тези ученици много трудно се включат в учебния процес, а много често остават извън него. Липсата на достатъчен речников запас и владеене на уместни синтактични конструкции на български език са главната причина учениците да не са в състояние да усвояват учебния материал и да показват слаби резултати при проверка на знанията.

Как да преодоляваме тези дефицити? Това е главният въпрос пред всеки учител, който работи в мултикултурна среда. Целта на този доклад е да сподели нашия опит в тази насока.

В ОУ "Отец Паисий" - с. Стефан Караджа, обл. Силистра 95 % от учениците са от ромски произход. По правило в училище тези деца идват без всякакакви речеви умения и комуникативни способности на български език, тъй като в семейството и по-близката им среда се говори на турски език.[2]

Децата, които са посещавали ППГ[3], показват задоволителни речеви умения на български език на входното ниво в първи клас. До пети-шести клас учениците са мотивирани да овладяват българския език, респективно учебния материал по другите предмети, но след тази възраст (около седми и осми клас) се забелязва демотивация на учениците и застой.

Като основна причина за това може да приемем факта, че повечето от учениците имат съзнанието, че няма да продължат образованието си след осми клас. В едни от случаите се наблюдава липса на желание, напр. за момчетата дипломата за осми клас е само необходима притурка към шофьорската книжка, в други случаи, главно при момичетата, успешните брак и бъдеще не се свързват по никакъв начин с по-високо образование. Друга причина е, че връзките в ромските семейства и общности са много близки, материалното положение на тези семейства е по-тежко и като резултат учениците не продължават образованието си в професионалните гимназии, които по принцип са съсредоточени в областния град, а общинското СОУ не разполага с капацитет да разкрива паралелки с професионална насоченост.[4]

Затова за нас първата стъпка е работата със семействата на учениците. Родителският клуб в ОУ "Отец Паисий" съществува от тази година и има отворен и по-неформален статут, за да се избегне елементът на "задължителност". Това го направи привлекателен за почти всички семейства на учениците.[5] Организирани бяха редица съвместни мероприятия, като тяхната цел бе децата да получат по-добра подкрепяща среда за учене в семействата си. Проведохме кръгла маса с родители и ученици "Образованието като средство за повишаване на социалното благополучие", „Дни на отворените врати” за посещение на уроци, казахме „Стоп” на класическите родителски срещи, организирахме „Кафене за родители" и Клуб на майките, във втори клас се проведоха родителски срещи под надслов "Имам вече ученик! Как да му помогна?".

Вторият акцент за оптимизиране на учебно-възпитателния процес и подобряване на образователните модели е повишаване на квалификацията на учителите за работа с ученици билингви от ромски произход. Всички членове на педагогическата колегия преминаха обучение по четирите модула към ЦМЕДТ "Амалипе" и получиха сертификат. През тази година всички начални учители повишиха и своята професионално-квалификационна степен. Повечето учители преминаха и други форми на квалификация. Постарахме се вътрешно-училищната квалификация да бъде на ниво и да стане част от квалификационни план и на РИО - Силистра.

Във връзка с това бяха проведени и два открити урока в първи и в седми клас. Във втори клас урокът бе свързан с проблема за активното учене в мултикултурната класна стая, а темата на урока бе "Четене на двойки думи със съгласни по корелативни двойки". След урока бе проведен обучителен семинар с начални учители от общината. Малките второкласници сами изработиха материалите, с които се онагледи урокът (постер, рисунки, табло) и така осмислиха езиковите явления във връзка със заобикалящата ги действителност по-добре, а не само като абстрактни езикови явления. Урокът бе свързан с обучението по роден карай, домашен бит и техника и изобразително изкуство. Предимство бе, че децата работеха повече по групи и се използва техниката на синергия.[6]

В седми клас откритият урок бе по български език и литература и беше включен в квалификационни план на РИО - Силистра като"Урок по проект в час по български език и литература" (виж приложението) на тема "Пътят и пътуването на Алеко Константинов до Ниагара". Урокът се проведе на два етапа, като и двата урока бяха наблюдавани от учители от областта, които работят главно в мултикултурна среда, и бе съпътстван от обучителен семинар. На финалния урок, учениците представиха свои продукти - презентация на маршрута на Алеко Константинов със снимки от онова време, което обвърза обучението по български език и литература с обучението по история, география и ИКТ; туристическа оферта за екскурзия до Ниагарския водопад, което разви в групата умения за събиране и сравняване на информация от интернет и атрактивното й и конкурентно представяне; разказ за пътуване на ученик до Испания, което мотивира и стимулира учениците за създаване на лично творчество.

Като резултат в този тип уроци учениците развиват своите ключови компетентности:

 • четивна грамотност на ученици билингви от ромски произход и умения за учене (събиране на информация от разнообразни източници и умения за разпределение на времето), емоционално и естетическо възприемане и преживяване на света чрез художествената литература;
 • осмисляне на значимостта на природата за света на човека и нейното опазване като екологична и духовна ценност;
 • работа с компютър, работа с интернет, изготвяне на презентация;
 • екипност, предотвратяване и овладяване на конфликти;
 • умения за работа по проект (планиране, лидерство, проактивно поведение и себепредставяне, умение за презентиране на резултати; създаване на продукт и презентиране.

Нашето мнение е, че само като развиваме ключовите компетентности на учениците, може да очакваме по-високи резултати във връзка със специфичните цели, които поставят пред учениците различните образователни области.

Проектно базираното обучение дава възможност да се обвържат знанията по български език с другите образователни области, защото се основава на междупредметните връзки. Това обучение дава възможност и извънкласните форми и дейности на учениците да се обвържат пряко с учебния процес.

Друг опит в проектното обучение, който ще представим, е обвързването на работата в часовете по български език и литература с работата в часовете по СИП "Фолклор на етносите - Ромски фолклор" и дейностите и изявите на АРТ-КЛУБ "Три в едно" по Проект УСПЕХ. Почти всички ученици, които изучават СИП "Фолклор на етносите - Ромски фолклор" в по-голямата си част участват и в АРТ-КЛУБ "Три в едно". Повечето ученици са от пети клас. В часовете по литература в пети клас се изучават главно фолклорни приказки и песни и празниците на различните религиозни и етнически общности в България, семейните празници, както и празниците, свързани със слънчевия календар и земеделския цикъл.

През първия учебен срок поставихме акцент върху празника Коледа. Извън предвидените в учебната програма часове и обем учебно съдържание подготвихме и "Коледна приказка". В тези допълнителни занимания учениците се запознаха с произхода на обичаите и атрибутите на Бъдни вечер и Коледа - какви са символите на Бъдника и трапезата на Бъдни вечер, кога и откъде сме възприели Коледната елха, Коледния чорап, кой е Дядо Коледа и какъв е неговият произход и т. н. Учениците усвоиха и интерпретираха доста големи по обем и съдържание текстове, които разказаха след това на съучениците си и гостите на училищното Коледно тържество. По време на тази изява децата разказваха доста свободно за произхода и символиката на Бъдни вечер и Коледа. Бяха освободени от рамката на класната стая, от притеснението как ще бъдат оценени от учителя в час и в резултат всички се представиха отлично. Всички ученици от групата бяха оценени с отличен не само по СИП "Фолклор на етносите", но и по Български език - ЗИП. Нашето мнение е, че тези оценки действат изключително мотивиращо на учениците, а проектното обучение по БЕЛ в пети клас на тема "Произход и символика на Бъдни вечер и Коледа" постигна своите цели и бе финализирано успешно с представителна изява, в която участваха половината от учениците в пети клас.

През втория учебен срок акцентът бе върху фолклорната приказка. Работния проект нарекохме „Обичам народните приказки”. Освен задължителните в учебната програма народни приказки, в часовете по СИП "Фолклор на етносите - Ромски фолклор" прочетохме и интерпретирахме и приказки на други етноси - ромски, турски, арменски, еврейски. Учениците осмислиха най-важното, а то е, че ценностните системи на различните етноси са много близки. Изявата на учениците свързахме отново с представителна изява по Проект УСПЕХ. На 4 юни 2013 г. учениците представиха пиесата "Златна българска приказка" с автор Таня Дългъчева, която любезно предостави либретото за детска оперета със същото име за нашата изява. Тази изява бе оценена и приета много добре от местната общественост и от РИО - Силистра. Децата бяха поканени да се представят и на сцената на читалището в с. Сокол. АРТ-КЛУБ "Три в едно" и ръководителят на групата получиха поздравителни адреси от РИО - Силистра.

Така проектно базираното обучение почива и върху разбирането за активното учене и развива не само речевата и комуникативната компетентност на учениците, а и тяхната дискурсна компетентност.[7] Изборът на заглавия за нашите спектакли допринесе много извънкласните дейности и изяви на учениците да се обвържат с учебния процес и да бъдат в негова помощ и подкрепа.

Тези дейности са само малка част от всички дейности на училището през изминалата учебна година. Специално проектно базираното обучение постигна и един друг много важен резултат, който е пряко свързан с целите на Програмата за превенция на отпадането от училище:

 • училището става обичано място за учениците;
 • училището получава обществена подкрепа;
 • учениците имат по-добра външна среда за подкрепа;
 • учениците са мотивирани за учене;
 • учениците получават възможност за изява;
 • семействата се приобщават към училищния живот;
 • променя се самочувствието на учителите и се повишава мотивацията им за работа.

Изводът, който правим е, че проектно базираното обучение е един много сполучлив образователен модел за обучението на ученици билингви от ромски произход, който дава възможност за целите на ДОИ да се използват форми със засилена интерактивност[8], в които учителят е консултант и помощник, който насърчава и окуражава изявяването на знанията и уменията на учениците. Учениците стават инициатори на речеви дейности, усвоява активни и продуктивни модели на речеви дейности и по този начин повишава своята комуникативна компетентност. Всеки ученик е привлечен към по-активни методи за учене, има възможност не само да бъде оценяван, а и активно да участва в обсъждането на критериите и методите за оценяване на своя труд. Не на последно място трябва да отбележим, че проблемно базираното обучение дава възможност за преосмисляне на учебното съдържание, при което учениците да получат не само знания, но и опит, чрез който те да повишат своите ключови компетентности и да бъдат подготвени по-добре за живота.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Урок по проект в час по български език и литература

(Методическо описание)

Целева група: 7 клас

Място на провеждане на урока: ОУ "Отец Паисий", с. Стефан Караджа, област Силистра

Дата: 14 - 21 февруари 2013 г. от 9:00 ч.

Учител: Мария Николова

Тема на урока: "Пътят и пътуването на Алеко Константинов до Ниагара"

Вид на урока: Проект

Времетраене:среден по продължителност проект ( 7 дни), две урочни единици:

1 учебен час:Урок за нови знания - един учебен час;

консултации -

2 учебен час:Презентиране и оценяване.

Цели и очаквани резултати:

Ключови компетентности (Развиващи и възпитателни цели):

 • четивна грамотност на ученици билингви от ромски произход и умения за учене (събиране на информация от разнообразни източници и умения за разпределение на времето), емоционално и естетическо възприемане и преживяване на света чрез художествената литература;
 • осмисляне на значимостта на природата за света на човека и нейното опазване като екологична и духовна ценност;
 • работа с компютър, работа с интернет, изготвяне на презентация;
 • екипност, предотвратяване и овладяване на конфликти;
 • умения за работа по проект (планиране, лидерство, проактивно поведение и себепредставяне, умение за презентиране на резултати; създаване на продукт и презентиране.

Специфични цели по ядра на компетентност (Образователни цели):

Социокултурни компетентности

Стандарт 4:

Осъзнава величието на природата и нейната красота като важна духовна ценност за човека;

Очаквани резултати

Да разбират:

 • равнопоставеността и равноценността на природния и човешкия свят, взаимната зависимост между човек и природа;
 • ролята на Алеко Константинов за оформяне на личността на читателя;
 • ролята природата като място за срещи и сътрудничество между културите, за единството на света.

Литературни компетентности

Стандарт 2

Осъзнават спецификата на фигурите и тропите, познават и откриват двоен метафоричен епитет, метафорав художествения текст

Очакван резултат

Да разбират:

 • преносната употреба на езиковите средства в художествения текст;
 • функцията на фигурите и тропите за изграждане на образи и картини и за въздействие върху читателя.      

Стандарт 3

Осъзнават функцията на композицията на художествения текст.

Очакван резултат:

Да разбират понятието ретардация и неговата функция в художествения текст.

Стандарт 5

Да задълбочат знанията си за личността на Алеко Константинов и понятието пътепис

Очаквани резултати:

Да осмислят авторовото присъствие в текста.

Социокултурна и литературна компетентност - общуване с литературната творба

Стандарт 4

Описва особеностите на художествения свят

Очаквани резултати

Учениците разбират значението на повествователя и ролята на авторовото внушение

Стандарт 5

Разкриват в анализ смисъла на изучаваното произведение

Очаквани резултати

Умеят да правят анализ на изучаван художествен текст

Социокултурна и литературна компетентност - създаване на изказвания и писмени текстове

Изграждане на умения за създаване на устни и писмени текстове.

Очакван резултат:

Да създават самостоятелно словесни изказвания с подходящо илюстриране и аргументиране за презентиране на резултат от изработен продукт.

Основни методи:

1 учебен час: мозъчна атака, беседа, изследване и обсъждане, текстологичен коментар;

консултации:метод на планиране, проучванеи подготовка на проект, (планиране и подпомагане работата на всеки екип),консултиране;

2 учебен час:оценяване на резултатите от проект, рефлексия.

Форми на работа:  фронтална, индивидуална, работа в екип.

Дидактически средства и ИКТ: читателски листи, компютър и интернет, мултимедия.

Междупредметни връзки: история, география, изобразително изкуство, ИКТ.

Вътрешнопредметни връзки: български език (текст описание, текст повествование, глаголи, сродни думи, производни думи, сложни думи, видове изречения по цел на общуването), литература (жанр на художествено произведение, композиция на художествен текст, епитет, метафора)

Предварителна подготовка:

На учителя:

1 учебен час:планиране на урока, подготовка на читателските листи, задаване на предварителни задачи на учениците, разработка и задаване на изисквания към проектите и критерии за оценяване;

2 учебен час:подготовка на слайдшоу, което да се използва при рефлексията.

На учениците:

1 учебен час:да прочетат внимателно текста и да определят трите гледни точки за наблюдение на водопада, да подготвят рисунки на водопада и да ги подредят в специален кът;

2 учебен час:разделени по групи да влязат в роля на туроператори и да подготвят маршрута от с. Ст. Караджа до Ниагара )1-ва група) и да подготвят маршрут от София до водопада (2-ра група); един ученик да напише разказ (съчинение) за свое пътуване.


[1] Ангелова, Т. Ролята на обучението по български език за интегрирането на ученици в двуезична среда. http://liternet.bg/publish/tangelova/roliata.htm

[2] Учениците от ОУ "Ст. Караджа" са с мюсюлманско вероизповедание от уста-миллета и техният майчин език е турски.

[3] Децата, които не са посещавали ППГ не само не владеят в достатъчна степен български език, но и по-трудно се адаптират към училищната среда.

[4] Според нас, ако в отдалечените от областния център общински СОУ има паралелки с професионална насоченост, повече ученици ще са мотивирани да продължат образованието си след 8 клас.

[5] Отбелязваме, че повечето ученици се отглеждат от баби и дядовци, тъй като родителите им работят извън страната, главно в Испания или Германия.

[6] Ангелова, Т. Новите образователни технологии, интернет и обучението по български език. http://liternet.bg/publish/tangelova/novite.htm

[7] Петров, А. Проблемите за дискурса и  дискурсната компетентност на ученици в теорията и практиката на обучението по български език.http://liternet.bg/publish/apetrov/discourse.htm

[8] Ангелова, Т. Новите образователни технологии, интернет и обучението по български език. http://liternet.bg/publish/tangelova/novite.htm

 

Статията е поместена в сборник "Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище", Национална научно-практическа конференция, Том II. Велико Търново, 2014