Различни, но заедно

Нела Димова, ПГЛПЕХТ град Ямбол

Едно от най-големите предизвикателства пред образованието в България през последните години е привличането и задържането в училище на деца от ромски произход.

Училището е място, където учениците придобиват основни познания, умения и квалификации, както и много от основните норми, нагласи и ценности, които ги съпътстват през целият им живот. Училището има ключова роля за това, учениците да осъзнаят и реализират своя потенциал и личностно израстване.

Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии в град Ямбол, е училище с петдесетгодишна история. В училището се обучават 200 деца, като 60 % от тях са от ромски произход.

В наши дни е истинско предизвикателство постигането на диалог и ангажираност между ученици, учители, родители, неправителствени организации, местна власт и държавни институции. През учебната 2012/2013 година нашето училище взе участие в проекта „Намаляване на отпадането на ромски деца от училище на ЦМЕДТ „Амалипе”, подкрепен от Фондация „Америка за България”. Това е проект, насочен към превенция на отпадането от училище на ромските деца в задължителна за обучение възраст. Проектните дейности са насочени също така към разрешаване на проблема с големия брой отсъствия, ниския успех в училище, относително малкия процент роми, продължаващи своето образование в средни училища (гимназии), неучастието на ромски родители в училищния живот и в училищните структури на управление.

Независимо, че училището ни за първа година се включва в такъв проект, ние имаме изградени с годините опит и традиции за откриване на силните качества и страни на всяко едно дете от училището, независимо от неговия социален статус и етнически произход. Училището има желание да се пребори с проблемите, свързани с безпричинните отсъствия и ранното отпадане на учениците от ромски произход. Доказателство за това е, че вече пета поредна година училището с лични средства от учители и служители осигурява безплатен транспорт на деца от близките села – по-голямата част от тези деца са от ромски произход и с нисък социален статус. Наличието на този транспорт им дава възможност за редовно посещение на учебните занятия и участие в различни извънкласни мероприятия. Не е за пренебрегване ролята на родителя, а както всички знаем, тя е много силно изразена при деца от ромски произход.

С годините ние се убедихме, че за да постигнем успехи в обучението на деца от ромския етнос, трябва да работим най-напред с родителите, да ги привлечем за наши съмишленици, съюзници, помощници и активни участници в образователния процес и извънучилищните дейности. В нашата гимназия въведохме и утвърдихме като практика периодичното посещение от класен ръководител по домовете на учениците от ромски произход, с цел личен контакт с родителите, водене на разговори за установяване на по-близки взаимоотношения, изясняване на проблемите, които има конкретното семейство и които затрудняват редовното посещение на учебните занятия на тяхното дете, разясняване ролята и важността на образованието и ползите от него. Имаме и изградена традиция за седмица на отворените врати и индивидуални срещи и разговори с всички родители не само от класния ръководител, но и с директор и помощник-директор. Срещи, които имат огромно значение и за двете страни – срещи, които ни помагат да се опознаем взаимно и да си помагаме в работата през годините. Тези срещи подпомагат учениците от ромски произход и техните родители за по-пълното им интегриране в училищния живот.

Интеркултурното образование е насочено към ученици както от малцинствата, така и към тези от мнозинството, и е с основна цел да формира взаимно познание, толерантност, уважение и приятелство между всички тях. Училището успя да постигне това чрез тържеството „Различни, но заедно”. Това е новогодишен празник, който се провежда вече трета поредна година в училище – празник, на който присъстват родители, бивши колеги и общественици. Празник, в който учениците са мотивирани от стремежа си за достойно представяне на празничната програма и изразяване на добри чувства към родители, ръководство, ученици и гости на празника. Водени от идеята, че всяко дете носи в себе си положителен потенциал, който трябва да бъде разгърнат, децата биват провокирани да показват своите таланти и възможности. Както знаем, ромските деца обичат да танцуват и пеят и с голям ентусиазъм вземат участие в празника и показват своите възможности.

В нашата практика установихме, че тържествата и празниците в училище са много ефикасен метод за възпитаване на толерантност и добронамереност, добра възможност за създаване на приятелства в непринудена обстановка. Така учениците се обединяват и се учат да работят заедно и да успяват заедно. По инициатива на учениците през последните три години в началото на месец декември се организира и Коледна благотворителна кампания „От сърце до сърце” за децата от Дома за деца, лишени от родителски грижи. Всеки ученик, учител и служител от училището донася по нещо – дрехи или играчки, а със събраните пари закупихме лакомства за децата от Дом за деца лишени от родителски грижи, а за най-малките – памперси.

През годината по традиция в нашата гимназия се отбелязват както българските, така и ромските празници и обичаи. С беседи, рецитали или презентации бяха отбелязани годишнини от исторически събития, сред които Балканската война, Освобождението на град Ямбол от османско владичество, празници от религиозния календар – Коледа, Сирни Заговезни и др.

С гордост можем да заявим, че огромен интерес сред учениците предизвика отбелязването на Деня на розовата фланелка. На 27 февруари всички ученици, учители и служители дойдоха в училище с розова дреха или аксесоар и с изготвените от участниците в компютърен клуб „Мания”, с ръководители Иванка Гогова и Мария Николова, розови лентички, изразиха своята съпричастност към международната инициатива „Не на тормоза в училище”.

Голяма част от нашите ученици, независимо че пътуват от близките до град Ямбол села, се включиха с ентусиазъм в инициативата на община Ямбол „Да почистим град Ямбол за един ден”. Почистени бяха дворът на гимназията и площите около него. В продължение на няколко часа всички заедно ученици, учители и служители работихме усилено. В същия този ден участниците в клуб „Моето зелено бъдеще”, с ръководител Маргарита Салова, участваха в почистването на градския парк.

Всичко това позволи учениците да приемат и свикнат с идеята, че всички са равни и имат способности да учат и да изявяват своите таланти, защото в училището е изградена атмосфера на толерантност, уважение и добронамереност; учениците имат възможности за развитие, съпричастност и израстване, а процесът на обучение е така организиран, че поддържа интереса им и дава възможност за творчество и едновременно с това е отворен за споделяне на техните преживявания и проблеми, като така те преоткриват себе си и имат възможност да направят своя самооценка за развитието си.

Осигуряването на атрактивни извънкласни и извънучилищни форми на работа и пълноценната им органична връзка с образователния процес в училище допринесе във висока степен за редовната посещаемост и активното участие на учениците в учебния процес, спомогна за личностното развитие на подрастващите и за изграждане у тях на комплекс от качества, необходими за формирането на гражданско съзнание у тях.

През последните две години в Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии в град Ямбол, развиват дейност шест клуба по проект УСПЕХ. В Клубовете бяха организирани дейности, за засилване на интереса и превръщане на училището в желана и търсена територия. С цел привличане и задържане на учениците в училище се разработиха дейности, които са любими за тях.

Извънкласните дейности предоставят добри възможности за творческа изява чрез индивидуална и групова работа по интереси. Позволяват участието на неограничен брой ученици, изграждат социални умения за общуване между самите деца, между децата и възрастните. Развиват се умения за работа в екип, носят удовлетвореност от позитивната оценка на извършеното в съзнателната дейност и водят до положителен отзвук и личностна изява.

Желанието ни да се развиваме и да стимулираме учениците да учат активно в учебния процес бе причината за участието ни в националната кампания „За чиста околна среда” на тема: „Обичам природата – и аз участвам” и разработен от нас проект по ПУДООС спечели съвременно и модерно оборудване за училищна лаборатория. Това засили интереса на учениците към лабораторните занятия и допринесе за по-доброто практическо усвояване на учебния материал.

С цел повишаване интереса на учениците към учебните занятия, вече от години в Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии, град Ямбол, е утвърдена практика част от учебните часове по основните предмети да се провеждат в компютърните кабинети на училището под формата на презентации, подготвени предварително от самите ученици с помощта на съответния преподавател и ръководител на компютърен кабинет Мария Николова.

В началото на 2013 година РЗИ - Ямбол обяви конкурс за есе, презентация или доклад на екологична тема. Девет наши ученици спечелиха различни награди, които им бяха им връчени лично от доктор Румяна Русева в присъствието на целия учителски колектив и голяма част от учениците.

За да бъдат по-добре подготвени учениците за работа в реална трудова среда, на реално работно място се включихме в проекта „Училищни практики” с 14 ученици, всички от ромски произход. По този начин, учениците придобиха трудови навици и умения, които ще спомогнат за по-добрата им реализация след завършване на средно образование. След успешното приключване на проекта, участниците получиха сертификат за участие и възнаграждение от триста лева. Този проект бе добра възможност да се опознаят и двете страни – работодател и работник.

Доволни от работата им, работодателите предложиха на завършващите дванадесети клас, при желание от тяхна страна, веднага да започнат работа.

Всичко това показва, че усилията, които полагаме в нашето училище за интеграция на ромските деца дават резултати и това е ясно доказателство, че е необходима сериозна инвестиция в тази насока.

Както вече споменах, през тази учебна година за пръв път Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии, град Ямбол, работи по проекта „Намаляване и отпадане на ромски деца” на фондация Амалипе, подкрепен от Фондация „Америка за България”. В проекта взеха участие двама ученици – Ирена Иванова от 11 клас и Милен Янков от 10 клас.

На Ирена Иванова бяха предоставени средства за ежемесечните й пътни разходи от село Крумово до град Ямбол, което сведе до минимум отсъствията й от училище през тази учебна година. Редовното присъствие в часовете и предоставените от фондацията на учебници и учебни помагала, помогнаха на Ирена и Милен да повишат успеха си и да се мотивират за по-активна работа в учебния процес и редовно участие в извънкласните и извънучилищни форми.

От натрупания опит през тази учебна година считаме, че е важно този проект да има реализация и в бъдеще да се включат повече ученици, защото той води до положителни резултати, до по-добра мотивация и по-голяма активност от страна на учениците.

Родителите също оценят подкрепата, която получиха от фондацията през тази учебна годинаи в разговори с тях, изявиха надежда и желания този проект да продължи и през следващите години.

Благодарение на активната работа на ръководството и целият колектив на Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии, град Ямбол, семействата на ученици от ромски произход започнаха да осъзнават нуждата от образование на техните деца и в последните години се наблюдава намаляване на броя отпаднали ученици. Необходимостта от образование сред ромското население води до увеличаване на броя на желаещите родители да получат средно образование, затова много родители вече се обучават в нашето училище в самостоятелна или задочна форма на обучение. С гордост можем да кажем, че имаме ученици от ромски произход, които продължават образованието си във висши учебни заведения.

Ние споделихме малка част от нашия опит и сме напълно убедени, че за да има училището притегателна сила за учениците от ромски произход, трябва да има повече проекти като проекта „Намаляване и отпадане на ромски деца” на Център „Амалипе”, подкрепен от Фондация „Америка за България”, проект, който позволи да се повиши взаимното доверие и уважение между поколенията, както и подобряването на комуникацията и връзката учител – ученик – родител. С гордост можем да отчетем резултатите от работата по проекта:

- повиши се интересът на родителите към работата в училището;

- повиши се интересът и мотивацията за учене у учениците от ромски произход.

Всичко това ни дава увереност да твърдим, че полаганите от нас усилия не са напразни, което пък ни мотивира да продължим да работим в тази насока.

 

 

Статията е поместена в сборник "Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище", Национална научно-практическа конференция, Том II. Велико Търново, 2014