ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСИ

EUMAP. Равен достъп на ромите до качествено образование – България, 2007

Ангелов, Г., Л. Богданов, Интеграция на ромите в България: необходими реформи и икономически ефекти. Институт „Отворено общество“, София, 2006

Аспекти на етнокултурната ситуация в България и на Балканите. София: Център за изследване на демокрацията, 1992.

База-данни за интеграция на малцинствата, Институт “Отворено общество”, 2007 г.

Български хелзинкски комитет, Помощните училища в България, София, 2002

Доболничната здравна помощ - практика, оценки и проблеми, Агенция Факт Маркетинг, 2001-2002 г.

Здравен статус на ромите. Институт „Отворено общество“ – София, октомври 2007

Институт „Отворено общество“ – София, Ромските училища в България. 2005

Кенрик, Д. (съставител). Циганите. Исторически речник. София, 2001.

Колев, Господин. Един циганин в ЦК на БКП. София: Вини-1873, 2003.

Колев, Д. и Т. Крумова (съст.). Ромската сватба във Великотърновско. В.Търново: Астарта, 2003.

Колев, Д. Календарни празници на ромите в Централна България, 2002.

Колев, Д. Календарни празници на ромите в Централна България. В.Търново, 2002.

Колев, Д. Фолклор на ромите в Централна България. В.Търново, 2002

Колев, Д. Фолклор на ромите в Централна България. В.Търново, 2002

Колев, Д., Крумова, Т., Йорданов, Ст. 2002. Приказки, предания и песни на ромите от Централна България. В.Търново, Faber.

Колев, Д., Кръстева, А., Крумова, Т. Разказани пътища: помагало за учениците от 5-8 клас. Съавтор. Велико Търново: Астарта, 2003.

Колев, Д., Т. Крумова, Б. Захариев. Доклад за реализацията на проект „Интеграция на ромското население“. София, 2006

Колев, Д., Т. Крумова, М. Методиева, Г. Богданов, Б. Захариев. Годишен доклад за реализацията на политиките, насочени към ромска интеграция през 2006 г. Велико Търново, 2007

Колев, Д., Т. Крумова, М.Методиева, Г. Богданов, Б.Захариев. Годишен доклад за реализацията на политиките, насочени към ромска интеграция през 2006 г. В.Търново, 2007

Колев, Д., Т. Крумова. Книга за учителя по ромски фолклор. В.Търново, 2004.

Колев, Деян, Теодора Крумова. Традиции и памет, 2: Между Сцила и Харибда: за идентичността на миллета. Велико Търново: Астарта, 2005.

Крумова, Т. Богатството на циганина. Приказки на ромите от Североизточна България. В.Търново, 2002.

Кръстева, Анна. Интеграция на имигранти – модели и политики, http://annakrasteva.wordpress.com/2009/

Кръстева, А. Колев, Д., Крумова, Т. Истории край огнището: помагало за учениците от 2-4 клас. Съавтор. Велико Търново: Астарта, 2003.

Кънев, Красимир. “Законодателство и политика към етническите и религиозни малцинства в България” - В: Общности и идентичности в България, съст. Анна Кръстева. София: Петекстон, 1998.

Кючуков, Христо. "Занаятите на турските цигани от Североизточна България (Провадия и Провадийска област)" - В: Аспекти на етнокултурната ситуация в България и на Балканите. София: Център за изследване на демокрацията, 1992.

Кючуков, Христо. "Кратка психологическа характеристика на ромите-мюсюлмани в Североизточна България" - В: Хр. Кючуков (съст.). Христоматия по ромска култура. София: Иктус Принт, 2004.

Лиежоа, Ж.-П. 1999. Роми, Цигани, Чергари.София, Издателска къща “Литавра”.

Марушиакова, Е., В. Попов (съставители). Студии романи. Том І. София, 1994.

Марушиакова, Е., В. Попов. Цигани/Рома от старо и ново време. Фото-книга. София, 2000.

Марушиакова, Е., В. Попов. Циганите в България. София, 1993.

Марушиакова, Е., В. Попов. Циганите в Османската империя. София, 2000.

Марушиакова, Е., В.Попов (съставители). Студии Романи. Том II. София, 1995.

Марушиакова, Елена и Веселин Попов. "Ромският съд като концепция на консенсуса при ромите-номади в Северното Причерноморие" - В: Хр. Кючуков (съст.). Христоматия по ромска култура. София: Иктус Принт, 2004.

Марушиакова, Елена и Веселин Попов. "Турските роми на Балканите и в страните от бившия СССР" в: Христо Кючуков (ред.). Христоматия по ромска култура. София: Иктус Принт, 2004.

Местан, Л. “ТЕ” – проблемът на съвременната политика”. http://hermesbg.org/bg/posledni-izdaniia/861-%E2%80%9CTE%E2%80%9D-%E2%80%93-problemat-na-savremennata-politika.html

Многоцелево проучване на домакинствата в България, Институт “Отворено общество”, Световната банка,  ББСС - Галъп Интернешънъл, 2007 г.

МЦПМКВ, Окончателен доклад по проекта “Оценка на съществуващите политики и практики за осигуряване на равен достъп до образование на деца от малцинствата и разработване на препоръки за трайно решаване на образователните проблеми на малцинствата”, 2004

Националeн дебат на тема политики за ромите, Институт „Отворено общество” и Центъра за либерални стратегии, София, 2007 г.

Национално проучване “Здравен статус на ромите”, Институт “Отворено общество” – София,  октомври 2007 г. 

НСИ, Преброяване на населението 2001 г.

Нунев, Й “Анализ на актуалното състояние на училищата, в които учат ромски деца” В: Стратегии, 2002 г. Специален брой ”Образователна политика и културни различия”

Нунев, Й. Ромски приказки. София, 2000.

Нунев, Й. Ромското дете и неговата семейна среда, 1998

Основни резултати от изследването на здравното състояние на населението в България през месец март 2001 година и някои сравнения с данни от предходни изследвания, НСИ, 2001 г.

Пампоров, А. Броят на ромското население в България като проблем при изграждането на адекватна социална политика. В: Интеграцията на ромите в Българското общество. Съст. В.Топалова, А.Пампоров, Инстут по социология при БАН, София, 2007

Пампоров, А. Социални дистанции и етнически стереотипи за малцинствата в България. С., 2009

Пампоров, А. Ромското всекидневие в България. София, 2006

Пампоров, А. Мешерето – структура и социална функция. В: Балканистичен форум, кн. 1-2-3/2002

Пампоров, А., Ромското семейство: Аспекти на всекидневието. София, 2004

Пейчева, Л. Душата плаче - песен излиза. София, 1999.

Попов, Веселин. "Преферираното етническо самосъзнание при циганите в България" - В: Аспекти на етнокултурната ситуация в България и на Балканите. София: Център за изследване на демокрацията, 1992.

ПРООН, АСА, Ромите в Централна и Източна Европа. 2001

Равен достъп на ромите до качествено образование – България. Институт „Отворено общество“, Програма Мониторинг на процеса на присъединяване към Европейския съюз, 2007

Речник на понятията към обучителния пакет „Училища без дискриминация”, изготвен по проект “Училища без дискриминация” (JLS/2008/FRAC/AG/1241, 30-CE-0306237/00-05 - www.proektuchilista.kzd.bg)

Ромите в Централна и Източна Европа”, ПРООН, АСА, 2001 г.

Ромският вот на местните избори – 2007. Дром дромендар, бр.20/2007

Сборник “Упражнения”, изготвен по проект “Училища без дискриминация”, (JLS/2008/FRAC/AG/1241, 30-CE-0306237/00-05 - www.proektuchilista.kzd.bg)

Славов, А. Светът на циганите. Ямбол, 2002.

Съботинова, Д. Семейник или колелото на живота. Обичаи и обреди на българи, турци и цигани (рома). Силистра, 2002.

Томова, И. Демографски процеси в големите етноконфесионални общности в България.

Томова, Илона. Циганите в България в преходния период. София: Имир, 1995.

Фондация „Партньори – България“, Ромите: другото лице на промените, 2004

ЦМЕДТ “Амалипе”. Превенция на ранните бракове. Пловдив: Астарта, 2011