Mотивиране за учебна работа на учениците билингви, обучавани в мултикултурна среда
Личностно развитие на учениците от ромски произход и намаляване на отпадането им от училище чрез неизползвани възможности за общуване и социализация
Да превърнем училището в желано място за всяко дете
Извънкласните дейности в училище – атрактивен, иновативен и толерантен подход за намаляване отпадането на ромските деца
Училището – медиатор за приобщаване на учениците от ромски етнос
Училището – реалност и перспектива за образованието на учениците от различни етноси
Интеркултурното образование като средство за намаляване на отпадането на ромските деца от училище
Не е важно, че няма да бъде лесно, важното е да бъде успешно
Заедно работим и заедно успяваме
Проблеми и мечти с различен цвят и темперамент