Образователни експерти от Център „Амалипе“ модерираха форум на над 130 директори и учители от област Велико Търново

seminarВ началото на месец февруари 70 директори и 65 учители от училища в област Велико Търново се включиха в организираният от РУО-Велико Търново информационен семинар на тема: Привличане и задържане на учениците в училище – предизвикателства и решения“. Целите на семинара бяха:

-          Заедно да се дефинират проблемите с неприсъствието на учениците в час и защо това е проблем за всички;

-          Извеждане на причините за отсъствията на учениците и липсата на мотивация;

-          Заедно да се генерират възможни решения на тези проблеми, за да се превърнат в работеща училищна стратегия;

Партньори при провеждане на събитието бяха Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, Фондация „Заедно в час“ и „Сдружение за образователни инициативи 19“.

Като модератори на форума бяха поканени Теодора Крумова – програмен директор на ЦМЕДТ „Амалипе“ и Нели Николова – образователен експерт за Централна Северна България.

Участниците в семинара бяха разделени в работни групи, като последователно работиха по два проблема:

  1. Какво спира децата да посещават училище? Кои са причините за непосещаване и рисково поведение на учениците или отпадане от училище?
  2. Какво може да провокира учениците да влизат в учебни часове – какво правим и/или можем да направим за системно посещение и участие в учебните часове?

По първата тема в работата по групи се предложиха и обсъдиха триseminar2 подтеми за работа „Аз отсъствам, понеже извън училище…“, „Аз отсъствам, понеже в час…“, „Аз отсъствам, понеже в училище…“ Участниците изведоха и обобщиха причините за непосещение или отпадане на учениците от училище, като в центъра на дискусиите бе поставен ученика и причините за неговата демотивация и липса на интерес към учебното съдържание.

По втората тема бяха споделени различни практики и решения, които могат да бъдат групирани като: работещи практики и решения, насочени към личността на ученика и взаимодействието в учебните часове или по повод на пряка учебна дейност; работещи практики и решения, насочени към извънурочно общуване и взаимодействие в училищна общност; работещи практики и решения, насочени към общуване и взаимодействие в извънучилищна общност. Теодора Крумова представи моделът на проект BG05M2OP001-3.002-0050-C01/05.07.2017 „Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Велико Търновска област“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
за намаляване на отпадането чрез съвместна работа на училищата, образователни медиатори и мобилен екип.

В края на семинара участниците изразиха своето удовлетворение от създадената среда за споделяне и дискусии, както и примерите и споделения опит от експертите на Център „Амалипе“.